Category: Electricians

Trondheim, Norway
Mar, 17
We are looking for 10 ship electricians to Norway, Trondheim. All employees must fly to Trodheim on March 25-26, (10 days of quarantine, so stay in Norway at that time, unpaid period). Starting work on April 5 for 2-6 months. We are only looking for people who already have a Norwegian tax number and have previously worked in Norway for a Norwegian company for at least 6 months, so they have previously registered a Norwegian address of residence in Norwegian Skatt. We require experience, communicative knowledge of English and a DSB certificate is welcome (if not, you can apply for a free certificate from the Norwegian office - we can help with this). Work 60 hours a week, 230 NOK / h gross, free accommodation (on an oil rig onshore). Flight at the expense of the employees. Upon arrival in Norway, a covid test, and after 7 days in a quarantine facility. Norwegian agreement under Norwegian conditions. Payments once a month by the 12th for the previous month. Rotation 8/2. Please send your Norwegian tax number together with your CV. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "10 ship electricians to Norway". Szukamy 10 elektryków okrętowych do Norwegii, Trondheim. Wszyscy pracownicy muszą lecieć do Trodheim 25-26.03, (10 dni kwarantanny, więc pobyt w tym czasie w Norwegii, okres niepłatny). Rozpoczęcie pracy 05.04 na 2-6 miesiące. Szukamy wyłącznie osób które mają już Norweski numer podatkowy i pracowały wcześniej w Norwegii przez firmę norweską przez minimum 6 mcy, przez co mają zarejestrowany wcześniej jakiś norweski adres zamieszkania w norweskim Skatt. Wymagamy doświadczenia, komunikatywnej znajomości języka angielskiego oraz mile widziany certyfikat DSB (w razie braku można zaaplikować o otrzymanie bezpłatnie takiego zaświadczenia z urzędu norweskiego -możemy w tym pomóc). Praca po 60h tygodniowo, 230 nok /h brutto, bezpłatne zakwaterowanie (na platformie wiertniczej na lądzie). Przelot na koszt pracowników. Po przybyciu do Norwegii test na covid, a po 7 dniach w miejscu kwarantanny. Umowa norweska na warunkach norweskich. Płatności raz w miesiącu do 12-tego za poprzedni miesiąc. Rotacja 8/2. Wraz z cv prosimy przesłać też swój norweski numer podatkowy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 elektryków okrętowych do Norwegii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Antwerp and Brussels, Belgium
Nov, 19
We are looking for 4 electricians to Belgium, Antwerp and Brussels. Starting work from 23/11. for a longer period of time. Construction of houses. We require 1-3 years of experience, half of the employees must have a good / communicative knowledge of English and the rest of the basic level. Weekly 50-60 hours (work 6 days a week), rate 19 - 20 € gross per hour (depending on the type of work), paid accommodation 100 euro / week. Employment by a Belgian company. The average monthly salary after deducting accommodation costs is approx. PLN 12,000 / month net. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject line: "4 electricians to Belgium". Poszukujemy 4 elektryków do Belgii, Antwerpia i Bruksela. Rozpoczęcie pracy od 23.11. na dłuższy okres czasu. Budowa domów. Wymagamy 1-3 lata doświadczenia, połowa pracowników musi znać dobrze/komunikatywne język angielski a pozostali podstawowy poziom. Tygodniowo 50-60 godzin (praca 6 dni w tygodniu), stawka 19 - 20 € brutto za godzinę (w zależności od rodzaju pracy), płatne zakwaterowanie 100 euro/tydzień. Zatrudnianie przez firmę belgijską. Średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 12.000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie wniosku na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "4 elektryków do Belgii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Eindhoven, Maastricht, Netherlands
Aug, 19
We are looking for 4 electricians to the Netherlands (Eindhoven, Maastricht), work for 3-4 months, starting work on August 26, 2020. Candidates must have experience of working as an electrician for at least 3 years, one person from the couple must speak communicative or good English. You need your own car for 2 people, your tools and work clothes. Salary 550 EUR / week net, free accommodation, work 40 hours a week, rotation 4/1 or 6/2. Employment by a Dutch company under Dutch conditions, payment every week in EUR. The average monthly salary is about PLN 9,500-10,000 net per month. Candidates interested in taking up employment are asked to send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "4 electricians to the Netherlands" Szukamy 4 elektryków do Holandii (Eindhoven, Maastricht), praca na 3-4 miesiące, rozpoczęcie pracy od 26.08.2020. Kandydaci muszą mieć doświadczenie w pracy jako elektryk minimum 3 lata, jedna osoba z pary musi mówić komunikatywnie lub dobrze po angielsku. Potrzebne własne auto na 2 osoby oraz swoje narzędzia i ubranie robocze. Wynagrodzenie 550 EUR/tydzień netto, bezpłatne zakwaterowanie, praca po 40h tygodniowo, rotacje 4/1 lub 6/2. Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień w EUR. Średnie miesięczne wynagrodzenie to około 9500-10000 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie swojej aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: " 4 elektryków do Holandii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Östergötland, Sweden
Jul, 17
<div class="tlid-input input"> <div class="source-wrap"> <div class="input-full-height-wrapper tlid-input-full-height-wrapper"> <div class="source-input"> <div class="source-footer-wrap source-or-target-footer"> <div class="character-count tlid-character-count"> <div class="cc-ctr normal">We are looking for 2 electricians to Sweden, Östergötland. Start of work in September for a long period of time (one year or more). A project involving several houses and tenement houses. Own business required, experience as an electrician, SEP qualifications, knowledge of drawings, good knowledge of English and a car for the trip. Work 40 hours a week, salary 15 eur / h net, payment on invoice, preferably own accommodation. Reimbursement of fuel costs when commuting to work. Salary paid monthly. Candidates interested in taking up employment, please send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians - Sweden".</div> <div class="cc-ctr normal"></div> </div> <div class="cc-ctr normal">Szukamy 2 elektryków do Szwecji, Östergötland. Początek pracy we wrześniu, na długi okres czasu (rok lub więcej). Projekt obejmujący kilka domów i kamienic. Wymagana własna działalność, doświadczenie jako elektryk, uprawnienia SEP, znajomość rysunków, dobra znajomość języka angielskiego oraz auto na wyjazd. Praca 40h tygodniowo, stawka 15 eur/h netto, płatność na fakturę, najlepiej własne zakwaterowanie. Zwrot kosztów za paliwo przy dojeżdżaniu do miejsca pracy. Wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "2 elektryków - Szwecja". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji".Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel JurkiewiczCo kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="tlid-results-container results-container"></div>
Monaghan, Ireland
Jan, 08
We are looking for 15 experienced electricians with valid SEP certificates and speaking communicative/good English to work in Ireland, Monaghan and Navan. Job for long term (even 6 years job), candidates must have valid SEP certificates, minimum 4-5 years experience working as electrician and must speak communicative/good English. Company provides van driving around the country installing smart meters into domestic properties, works with customers at their homes, job 39-50 hours per week. Workers will be given mobile phones which has their jobs on each day. Salary 23 EUR/h gross, free accommodation  in 1st month of work (single rooms, internet, standard facilites), in next months paid accommodation near Dublin cost 100 EUR/week, deducted from salary. Flights to Dublin and back on cost of workers. Payment 1 per month with payslips. Start of work 15.01 or 20.01.2020. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "electrician to Ireland" Szukamy 15 doświadczonych elektryków z ważnymi uprawnieniami SEP, mówiącymi komunikatywnie/dobrze w j. angielskim do pracy w Irlandii, w regionie Monaghan i Navan. Praca na długi okres czasu (nawet do 6 lat), kandydaci muszą mieć ważne uprawnienia SEP, minimum 4-5 lat doświadczenia w pracy jako elektryk i muszą mówić komunikatywnie/dobrze w języku angielskim (krótkie rozmowy z klientami w domach). Firma dostarcza van, który przewozi elektryków na zlecenia, gdzie instalują szefy i specjalne liczniki w domach w całej Irlandii, praca po 39-50 h tygodniowo. Pracownicy otrzymają od firmy telefony informujące na temat zleceń każdego dnia. Wynagrodzenie 23 EUR/h brutto, bezpłatne zakwaterowanie w pierwszym miesiącu pracy (pokoje pojedyncze, internet, standardowe wyposażenie), w kolejnych miesiącach odpłatne zakwaterowanie w innym miejscu, k. Dublina, koszt 100 EUR/tydzień, koszt potrącany z wynagrodzenia. Przeloty do Dublina i z powrotem na koszt pracowników. Płatności raz w miesiącu, zatrudnienie przez firmę irlandzką, payslipy. Rozpoczęcie pracy 15.01 lub 20.01.2020. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie aplikacji w j. angielskim na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją  w temacie: "elektryk do Irlandii"   Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vrå, Denmark
Sep, 10
We are looking for 1 electrician for Denmark, city Vrå. Work from 16.09, possible job for a long term. Work with electric instalations maintenance at a poultry company (large farms). We require experience as electrician. Candidate must be able to speak English well, good if has own car. Work 37 hours a week (three months of employment as a temporary agency worker, then direct employment at company). Salary 155 dkk / h gross, accommodation 850 dkk / week, double room, 4/2 rotations. During these 4 weeks of work, 1 week can be in a so-called standby mode where the employee is available all day, then he receives 3800 dkk / week gross more for standby. Monthly salary 7000-8500-10000 PLN / month netto after deduction of employment (depending on whether 0.1 or 2 weeks in rotation on standby work). Employment by a Danish agency, payslips every 2 weeks, Feriepenge. If you are interested, please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "1 electrician to Denmark". Szukamy 1 elektryka do Danii, miejscowość Vrå. Praca od 16.09. możliwa na długi okres czasu. Praca przy liniach elektrycznych w firmie drobiarskiej (duże fermy). Wymagamy doświadczenia jako elektryk, uprawnień SEP. Kandydaci muszą znać dobrze angielski, mile widziane auto na wyjazd. Praca po 37 h tygodniowo (trzy miesiące zatrudnienie jako pracownik agencji tymczasowej, później bezpośrednie zatrudnienie w firmie). Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie 850 dkk/tydzień, pokój podwójny. Rotacje 4/2. W trakcie tych 4 tygodni pracy 1 tydzień może być na tzw stanby gdzie pracownik jest dostępny całą dobę, wtedy otrzymuje za standby 3800 dkk/tydzień brutto więcej. Miesięczne wynagrodzenie 7000-8500-10000 zł/mc netto po odliczeniu zakwaterowania (w zależności czy 0,1, czy 2 tygodnie w rotacji na pracy standby). Zatrudnienie na początek przez agencję duńską, payslipy co 2 tygodnie, Feriepenge. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 elektryk do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Jul, 09
We are looking for 1 cable worker to work in the distribution center to Denmark, Viborg. Work from 15.07. for 3-4 months. Working with supporting electricians on ducts lines  and work with elevatorson the ground. Required communicative knowledge of English, own accommodation near Viborg and own car. Salary 165 dkk / h gross, work after 50-57 h per week, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up employment, please send the application to the following address: rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic: "employee with English to Viborg". Szukamy 1 pracownika do pracy w centrum dystrybucji do Danii, Viborg. Praca od 15.07. na 3-4 miesiące. Pracownik będzie pomagał elektrykom przy pracy, obsługiwał lifty i współpracował przy ciągnięciu kabli i podłączaniu. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego, własne zakwaterowanie niedaleko Viborg oraz własne auto. Wynagrodzenie 165 dkk/h brutto, praca po 50-57 h tygodniowo. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto ok. 12.500-14.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "pracownik z j. angielskim do Viborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Smålandsstenar, Sweden
May, 21
We are looking for 1 electrician to Sweden, Smålandsstenar (60 km from Goteborg). Work from 27.05. for 8 months or longer. Required experience as an electrician, SEP certificate. Communicative English and one car for two electricians. Payment 13 EUR / h net (17 EUR/h if self employment), weekly 50-60 hours of work. Free accommodation. Rotation plans 4/2 or 6/2 or 8/2 rotation possible. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line email: "electrician to Sweden". Szukamy 1 elektryka do Szwecji, Smålandsstenar (60 km od Goteborg). Praca od 27.05. na 8 miesięcy lub dłużej. Wymagane doświadczenie jako elektryk (praca przy instalacji mechaniki do bram), uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Płatność 13 EUR/h netto przy zatrudnieniu (17 EUR/h jeśli osoba jest na własnej działalności), tygodniowo po 50-60 h pracy. Zakwaterowanie bezpłatne. Możliwe rotacje 4/2 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "elektryk do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Smålandsstenar, Sweden
May, 11
We are looking for 1 electrician to Sweden, Smålandsstenar (60 km from Goteborg). Work from 15.05. for 8 months or longer. Required experience as an electrician, SEP certificate. Communicative English and one car for two electricians. Payment 13 EUR / h net (17 EUR/h if self employment), weekly 50-60 hours of work. Free accommodation.  Rotation plans 4/2 or 6/2 or 8/2 rotation possible. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line email: "electrician to Sweden". Szukamy 1 elektryka do Szwecji, Smålandsstenar (60 km od Goteborg). Praca od 15.05. na 8 miesięcy lub dłużej. Wymagane doświadczenie jako elektryk (praca przy instalacji mechaniki do bram), uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Płatność 13 EUR/h netto pzy zatrudnieniu (17 EUR/h jeśli osoba jest na własnej działalności), tygodniowo po 50-60 h pracy. Zakwaterowanie bezpłatne. Możliwe rotacje 4/2 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "elektryk do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Smålandsstenar, Sweden
Apr, 29
We are looking for 2 electricians to Sweden, Smålandsstenar (60 km from Goteborg). Work from 06.05. for 8 months or longer. Required experience as an electrician, SEP entitlements, self-employment. Communicative English and one car for two electricians. Payment 13 EUR / h net , weekly 50-60 hours of work. Free accommodation.  4/2 6/2 or 8/2 rotation possible. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line email: "electrician to Sweden". Szukamy 2 elektryków do Szwecji, Smålandsstenar (60 km od Goteborg). Praca od 06.05. na 8 miesięcy lub dłużej. Wymagane doświadczenie jako elektryk, uprawnienia SEP. Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz jedno auto na dwóch elektryków. Płatność 13 EUR/h netto, tygodniowo 50-60 h pracy. Zakwaterowanie bezpłatne. Możliwe rotacje 4/2 6/2 lub 8/2. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "elektryk do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Linden, Germany
Mar, 18
We are looking for 1 electrician to Germany, Linden. Work from 20.03. for several months. We require experience in working as an electrician, auto. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). Employment by a German company on German conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 electrician to Germany". Szukamy 1 elektryka do Niemiec, Linden. Praca od 20.03. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia w pracy jako elektryk, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 elektryk do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg / Aarhus, Denmark
Mar, 05
We are looking for 2 electricians to Denmark - Silkeborg and Aarhus. Work from 18-25.03 for a longer period of time. Construction, new buildings. Required experience as an electrician (welcome experience in Denmark), SEP qualifications, communicative knowledge of English, auto on the go. Salary 180 dkk/h gross, accommodation 150 dkk/day, 46.5 hours per week. Danish agreement on Danish conditions. If you are interested in taking up a job, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 electricians - Denmark". Szukamy 2 elektryków do Danii -Silkeborg i Aarhus. Praca od 18-25.03 na dłuższy okres czasu. Budowa, nowe budynki. Wymagane doświadczenie jako elektryk (mile widziane doświadczenie w Danii), uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto na wyjazd. Wynagrodzenie 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie 150 dkk/dzień, 46,5 godzin tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "2 elektryków - Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Feb, 04
We are looking for 4 electricians to Norway, Oslo with DSB certificate. Work for a longer period of time. Required experience, certificate and communicative knowledge of English or Norwegian language. Work from 37-50 hours per week, depending on the rotation plan. A minimum rate of 220 NOK/h gross, flight on the employee's side, accommodation cost 5500-6000 nok/mc (single rooms). Remuneration approx. 11.500 PLN/mc net (if rotation allows for 50h weekly work) after deduction of accommodation costs. Employment by a Norwegian company on Norwegian conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 DSB electricians to Norway'. Szukamy 4 elektryków do Norwegii, Oslo z certyfikatem DSB. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenia, certyfikatu oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego lub norweskiego. Praca od 37-50 h tygodniowo, w zależności od planu rotacyjnego. Stawka minimum 220 NOK/h brutto, przelot po stronie pracownika, koszt zakwaterowania 5500-6000 nok/mc (pokoje pojedyncze). Wynagrodzenie ok. 11.500 zł/mc neto (jeśli rotacje pozwalają na pracę 50h tygodniową)po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Zatrudnienie przez firmę norweska na warunkach norweskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "4 elektryków DSB do Norwegii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Treuenbrietzen, Frauensee, Lampenmontage Siegen, Germany
Jan, 17
We are looking for 3 electricians to Germany. For Treuenbrietzen and Frauensee - electrical installations, for Lampenmontage Siegen industrial installations. Work from 21.01. for several months. We require experience in working as an electrician, auto. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). Employment by a German company on German terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 electricians to Germany". Szukamy 3 elektryków do Niemiec. Do Treuenbrietzen i Frauensee - instalacje elektryczne, do Lampenmontage Siegen instalacje przemysłowe. Praca od 21.01. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia w pracy jako elektryk, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 elektryków do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Lichtenau, Drezno, Germany
Jan, 09
We are looking for 3 electricians to Germany. To Lichtenau - 2 people and to Dresden - 1 person (electrical installations). Work from 14.01. for several months. We require experience as an electrician, car. Knowledge of the German language. Work after 40 - 50 hours a week or more. Salary 11-12 EUR/h net, free accommodation (15-20 km from the place of work). If the employee resigns from accommodation, the rate is 14-15 EUR/h net. Employment by a German company on German terms and conditions. If you are interested, please send your application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 electricians to Germany". Szukamy 3 elektryków do Niemiec. Do Lichtenau - 2 osoby i do Drezno 1 osoba (instalacje elektryczne). Praca od 14.01. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia jako elektryk, auto. Znajomość języka niemieckiego. Praca po 40 - 50 h tygodniowo lub więcej. Wynagrodzenie 11-12 EUR/h netto , bezpłatne zakwaterowanie (15-20 km od miejsca pracy). Jeśli pracownik rezygnuje z zakwaterowania stawka wynosi 14-15 Eur/h netto. Zatrudnienie przez firmę niemiecką na warunkach niemieckich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 elektryków do Niemiec". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vejle, Denmark
Dec, 07
We are looking for 2 electricians - Denmark, Vejle. Work from 10.12. until 21/12 and beyond after the new year. Work for 3-4 months. We require experience as an electrician, SEP qualifications, communicative knowledge of English and a car for one employee. Salary 165 dkk / h gross, work after 46h per week, accommodation 150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 electricians - Denmark, Vejle". Szukamy 2 elektryków - Dania, Vejle. Praca od 10.12. do 21.12. i dalej po nowym roku. Praca na 3-4 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako elektryk, uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość angielskiego i auto u jednego pracownika. Stawka 165 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo, zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 elektryków - Dania, Vejle". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Nov, 22
We are looking for 2 electricians - Denmark, near Copenhagen. Work from November 26. for a long period of time. We require experience as an electrician, SEP qualifications, communicative knowledge of English, car. Stawka 170 dkk / h gross, work over 50h per week, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 electricians - Denmark". Szukamy 2 elektryków - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 26.11. na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako elektryk, uprawnienia SEP, komunikatywna znajomość angielskiego, auto. Stawka 170 dkk/h brutto, praca powyżej 50h tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 elektryków - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Nov, 09
We are looking for 2 electricians - automation engineers - Denmark, near Copenhagen. Work from November 12. for a few months. We require experience, communicative knowledge of English, car. Stawka 180 dkk / h gross, work after 50h per week, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up a job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "electrician - automation - Denmark". Szukamy 2 elektryków - automatyków - Dania, k. Kopenhagi. Praca od 12.11. na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość angielskiego, auto. Stawka 180 dkk/h brutto, praca po 50h tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "elektryk - automatyk - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hirtshals, Denmark
Oct, 10
We are looking for 8 electricians from SEP to Denmark, work at Hirtshals. Work from 29.10. for a long period of time. We need experienced construction electricians with SEP entitlements. Communicative English (at least half of the candidates), car for the trip. Stawka 160 dkk / h gross (paid additions for work in hours above 18:00), paid accommodation 100-150 dkk / day, work 50-55h per week. The remuneration will amount to PLN 11,000-12.000 net / month after deducting the accommodation costs + Feriepnge + SH allowance (ie +2000 PLN / month net supplements) + tax refund in the following year. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "8 electricians from SEP - Denmark". Szukamy 8 elektryków z SEP do Danii, praca w Hirtshals. Praca od 29.10. na długi okres czasu. Potrzebujmy doświadczonych elektryków budowlanych z uprawnieniami SEP. Komunikatywna znajomość języka angielskiego (przynajmniej u połowy kandydatów), samochód na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto (płatne dodatki za pracę w godzinach powyżej 18:00), odpłatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, praca po 50-55h tygodniowo. Wynagrodzenie wyniesie ok 11.000-12.000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + Feriepnge + dodatek SH (czyli dodatki +2000 zł./mc netto) + zwrot podatku w kolejnym roku. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "8 elektryków SEP - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Oct, 03
We are looking for 3 electricians from SEP to Denmark, work in Copenhagen. Work from 08.10. and also the next electricians needed in the following weeks, ie 15.10 and the next three (22.10, 29.10., 05.11.). Work for a long time, first in one place until the end of this year, and after the new year in subsequent facilities. Connecting electrical networks, telephone lines, etc. We need experienced electricians with SEP. Communicative good command of English, car for three employees (from the new year rented car from the company - various orders around Copenhagen). Stawka 170 dkk / h gross, paid accommodation, work after 50h per week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to send a CV to rekrytacja@findworker.pl with the note "3 electricians from SEP - Denmark". Szukamy 3 elektryków z SEP do Danii, praca w Kopenhadze. Praca od 08.10. oraz także następni elektrycy potrzebni w kolejnych tygodniach tj 15.10 i kolejnych trzech (22.10, 29.10., 05.11.). Praca na długo, najpierw w jednym miejscu do końca tego roku, i po nowym roku w kolejnych obiektach. Podłączenia sieci elektrycznych, linii telefonicznych itd. Potrzebujmy doświadczonych elektryków z SEP. Komunikatywna dobra znajomość języka angielskiego, samochód na trzech pracowników (od nowego roku wypożyczony samochód od firmy - różne zlecenia w okolicy Kopenhagi). Stawka 170 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, praca po 50h tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 elektryków z SEP - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.