Herning, Denmark
Apr, 05
We are looking for 2 sandblasters to work in Denmark, Herning. Work from April 20. for a long period of time. Experience and knowledge of English required. Rate of 95 DKK / h net, work 45-55 hours a week, free accommodation. Agreement by a Polish agency, payments once a month – on the 10th day of the following month for the entire previous month, a one-time advance payment of DKK 3000 after 2 weeks. If interested, please contact us or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 sandblasters to work in Denmark, Herning". Szukamy 2 piaskarzy do pracy w Danii, Herning. Praca od 20.04. na długi okres czasu. Wymagane doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego. Stawka 95 dkk/h netto, praca po 45-55 h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem "2 piaskarzy do pracy w Danii, Herning". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hirsthals, Denmark
Dec, 02
We are looking for 1 epoxy painter – sandblaster to Denmark, Hirsthals. Commencement of work 06.12. for 4-5 months. Work on painting and maintenance of steel structures at the shipyard, work in the hall. Candidates must have experience. The rate of 150 DKK / h gross, work 45-50 hours a week. Paid accommodation DKK 100 / day single room (accommodation near the workplace). Before Christmas, a trip to Poland for 2 weeks and then continuation of work from January for another 3-4 months. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid SH Christmas bonuses and holiday Feriepenge. Candidates interested in taking up employment, please send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 epoxy painter – sand maker to Denmark, Hirsthals". Szukamy 1 malarza epoxy – piaskarza do Danii, Hirsthals. Rozpoczęcie pracy 06.12. na 4-5 miesięcy. Praca przy malowaniu i konserwacji konstrukcji stalowych przy stoczni, praca w hali. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie. Stawka 150 dkk/h brutto, praca po 45-50h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień pokój pojedynczy (zakwaterowanie niedaleko miejsca pracy). Przed świętami zjazd do polski na 2 tygodnie i dalej kontynuacja pracy od stycznia przez kolejne 3-4 mce. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 malarz epoxy – piaskarz do Danii, Hirsthals". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Esbjerg, Denmark
Nov, 25
We are looking for 8 spray painters – sandblasters to work in a shipyard in Esbjerg – Denmark. Work from 30/11. until Christmas and after Christmas for the next weeks. Spray painting and sand-blasting work in the yard. Shipbuilding experience required, communicative English is welcome. Day and night shift, the same rate of 90 DKK / h net for both shifts. Work 12-14 hours a day, 60-72 hours a week, free accommodation in double rooms. Organized transport from accommodation to work and back. Average monthly salary about PLN 12,500-14,500 net depending on the hours. Advance payment possible after 2 weeks. Contract with a Polish company, monthly payments, labor tax paid in Denmark, insurance against accidents at the workplace. Candidates interested in a job offer, please send your application to the email address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "painter / sander to Denmark". Szukamy 8 malarzy spray – piaskarzy do pracy w stoczni w Esbjerg – Dania. Praca od 30.11. do świąt i dalej po świętach na kolejne tygodnie. Praca na stoczni malowania natryskowe i piaskowanie. Wymagane doświadczenie stoczniowe, mile widziany komunikatywny angielski. Zmiana dzienna i nocna, przy obu zmianach ta sama stawka 90 dkk/ h netto. Praca po 12-14h dziennie, 60-72h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie pokoje podwójne. Transport zorganizowany od zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem. Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 12500-14500 zl/mc netto w zależności od godzin. Po 2 tygodniach możliwość otrzymania zaliczki. Umowa z firmą polską, płatności raz na miesiąc, podatek za pracę zapłacony w Danii, wykupione ubezpieczenie od nieszczęśliwy wypadków na miejscu pracy. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "malarz/piaskarz do Dani". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Hirtshals, Denmark
Nov, 17
We are looking for 7-9 sandblaster / industrial painters with epoxy certyficate to work in Denmark, Hirtshals, offshore painting. Work for 3-4 months or longer, starting work on November 23, 2020. Work 50-60 hours a week, 6/2 rotations. Candidates must have a minimum of 4 years of experience as industrial painters with a gun, and must have valid epoxy certifications, communicative English welcome and their own car. Gross salary 155 DKK / h, payable by the company also Feriepenge, SH and Danish pension contributions. Paid accommodation cost 60-100 DKK / day (double / single rooms). Employment by a Danish company under Danish conditions, payments every 2 weeks. The average monthly net salary after the accommodation costs, depending on the number of working hours per week, is approximately PLN 11,000-14,000 net per month. Candidates with valid epoxy certificates are requested to send their application to the e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "sandblaster / industrial painters with epoxy certyficate for Denmark Hirtshals". Szukamy 7-9 piaskarzy / malarz przemysłowych, malujących pistoletem, z ważnymi certyfikatami na malowanie epoxy do pracy w Danii, w Hirtshals, malowanie konstrukcji offshorowych. Praca na 3-4 miesiące lub na dłuższy okres czasu, rozpoczęcie pracy 23.11.2020. Praca po 50-60h tygodniowo, rotacje 6/2. Kandydaci muszą mieć minimum 4 lata doświadczenia jako malarze przemysłowi malujący pistoletem, i muszą mieć ważne certyfikaty na epoxy, mile widziany komunikatywny j. angielski oraz własne auto. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, płatne przez firmę także dodatki Feriepenge, SH oraz duńskie składki emerytalne. Zakwaterowanie odpłatne koszt 60-100 dkk/dzień (pokoje podwójne/pojedyncze). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto pod odliczeniu kosztów zakwaterowania, w zależności od ilości godzin pracy tygodniowo, to ok. 11.000-14.000 zł/mc netto. Kandydaci z ważnymi certyfikatami na epoxy prosimy o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "piaskarz/malarz przemysłowy z certyfikatem epoxy do Danii Hirtshals" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
many cities, Sweden
Jul, 30
We are looking for 10 sandblasters to Denmark-Sweden, work in many cities, work with sandblasting and painting steel constructions. Work start 10.08.2020, job for 2 months, candidates must have experience with sandblasting and industrial spray painting, job about 50+ hours per week, salary 90 dkk/h netto, free accommodation, extras paid for travel from one working place to another. Candidates must first come to Denmark, and from there transport will be organised for them to Sweden.  Payments of salary once per month, hiring by Polish hiring agency. Candidates interested in this job offer are requested to send their applications at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "sandblaster to Sweden" Szukamy 10 piaskarzy do Danii-Szwecji, praca w wielu miastach, praca przy piaskowaniu i malowaniu konstrukcji stalowych. Rozpoczęcie pracy 10.08.2020, praca na 2 miesiące, kandydaci muszą mieć doświadczenie w piaskowaniu i malowaniu natryskowym, praca około 50+ godzin tygodniowo, wynagrodzenie 90 dkk / h netto, bezpłatne zakwaterowanie, dodatki płatne za przejazd z jednego miejsca pracy do drugiego. Kandydaci muszą najpierw przyjechać do Danii, a stamtąd zorganizowany zostanie dla nich transport do Szwecji. Wypłaty wynagrodzenia raz w miesiącu, zatrudnienie przez polską agencję pośrednictwa pracy. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "piaskarz-Szwecja". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
May, 08
We are looking for 8 sandblasters for Denmark, Aalborg (for selected jobs away in Sweden and Norway). Work from 18.05. for a longer period of time. Sand blasting in power plants, work in small cramped rooms, also containers. Required experience, communicative knowledge of English and a small increase due to the cramped spaces. The rate of 90 dkk / h net. Work 12-14 hours a day, 72 hours a week, free accommodation. Average monthly salary around PLN 14500-15500 net / month depending on hours. Employment by a Polish company, payments every 2 weeks in dkk. Rotations 6/2. Candidates interested in a job offer, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "sandman to Aalborg". Szukamy 8 piaskarzy do Danii, Aalborg (dla wybranych praca na wyjeździe w Szwecji i Norwegii). Praca od 18.05. na dłuższy okres czasu. Piaskowanie w elektrowniach, praca w małych ciasnych pomieszczeniach, też kontenery. Wymagane doświadczenie, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz niewielki wzrost ze względu na ciasne pomieszczenia. Stawka 90 dkk/h netto. Praca po 12-14h dziennie, 72h tygodniowo, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 14500-15500 zl/mc netto w zależności od godzin. Zatrudnienie przez firmę polską, płatności co 2 tygodnie w dkk. Rotacje 6/2. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "piaskarz do Aalborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Vlissingen, Netherlands
Aug, 23
We are looking for 2 industrial painters/sandblasters with VCA safety certificate to work in Holland, Vlissingen. Job for a long term, needed experienced industrial painters/sandblasters, with communicative English language and car. Salary 11 EUR/h netto + free accommodation, insurance, vacation money 8%, over 40h per weeek. Rotation plan 4/1. Hiring by Dutch company, payslips each week. Start 27.08. Candidates interested in this job offer please send application with VCA certificate to email rekrutacja@findworker.pl with adnotation: "painter sandblaster VCA Holland" Potrzebujemy 2 malarzy przemysłowych/piaskarzy z certyfikatami safety VCA do pracy w Holandii, praca w Vlissingen. Praca na długi okres czasu, wymagane doświadczenie przy malowaniu natryskowym i piaskowaniu, komunikatywny j. angielski i dostępny samochód na 2 osoby. Wynagrodzenie 11 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, ubezpieczenie, pieniądze wakacyjne +8%, praca ponad 40h tygodniowo. Rotacje 4/1.  Zatrudnienie przez firmę holenderską na warunkach holenderskich, płatności co tydzień. Rozpoczęcie pracy 27.08. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto 8500 zł- 9200 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji i skanu VCA na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "malarz piaskarz VCA Holandia" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Jan, 03
I am looking for 1 sandbaster with VCA certificate and communicative English language to work in Holland, Maatricht. Job for a long-term. Sandblasting steel constructions. Offer: salary 1400 EUR netto/month netto + free accommodation (about 6000 PLN/month netto). Hiring by Dutch company on Dutch conditions. Candidates interested in this job offer please send applicaton at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "sandblaster to Holland" Szukamy piaskarza z VCA do Holandii, Maastricht. Piaskowanie konstrukcji stalowych. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, certyfikat VCA oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie 1400 netto EUR / miesiąc netto + bezpłatne zakwaterowanie (około 6000 zł / miesiąc netto). Zatrudnianie przez firmę holenderską na holenderskich warunkach. Kandydaci zainteresowani ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim i angielskim (jeżeli się posiada) na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie " piskarz do Holandii". Opis dodatkowy Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.  
Mosjøen, Norway
Aug, 03
I am looking for 1 sandblaster to Norway, Mosjøen –  sandblasting oven for smelting aluminium, frames for trucks, steel constructions. Best if worker can weld 136 (good if has valid welding certificates). Needed good English language. Job for longer term, needed worker who is willing to stay minimum 2-3 months. Job for 50 hours per week, start as soon as possible. Salary 180 nok/h brutto, paid accommodation (2500 nok/month), paid transport. Monthly salary 10.000-11.000 PLN/month netto. Candidates interested in this job offer please end cv at email: danieljurkiewicz12@gmail.com with annotation in subject: "sandblaster welder 136 to Norway"

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe