Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest firma:

CHINA-TOWN.pl Daniel Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 267/3, REGON: 280552099 NIP: 7441507507, email office@findworker.pl, tel. +48 535177277

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi? Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych.  Można się z nim skontaktować mailowo pod adresem odo@findworker.pl lub pisemnie na adres:CHINA-TOWN.PL DANIEL JURKIEWICZ UL. CHYLOŃSKA 267/3, 81-016 GDYNIA, z dopiskiem: ochrona danych osobowych.
W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe? Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze w procesie rekrutacji lub później na etapie zatrudnienia oraz w sytuacji zarządzania pracownikami.
Czy muszę podawać Wam moje dane? Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych są niezbędne są do rozpoczęcia procesu rekrutacji, a późniejsze dane do zatrudnienia u kontrahenta zagranicznego i zarejestrowania  w urzędzie kraju zagranicznego.
Jakie dane przetwarzacie? Przetwarzamy  dane, które sam nam podałeś: dane osobowe, doświadczenie, dane kontaktowe oraz dalej w przypadku zatrudnienia dane typu nr konta, PESEL, skan aktu ślubu, skan dowodu osobistego lub paszportu.Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).
W jakim celu przetwarzacie moje dane? Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do realizacji procesu, jakim jest zatrudnienie kandydata do danej firmy zagranicznej. Przetrzymujemy aplikacje na okres 1 roku, gdyż ponawiamy z kandydatem kontakt w celu zaoferowania mu pracy u wybranego z naszych kontrahentów, a następnie dodatkowe dane zbieramy, aby zatrudnić  pracownika itd.Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa, będzie ona wymagana.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane? Podstawą prawną przetwarzania danych jest: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach aplikowania i procesu rekrutacyjnego i zgoda na zatrudnienie oraz kontrakt z firmą zagraniczną. Zgoda pisemna osób aplikujących do przetwarzania ich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz jego kontrahentów całość prowadzona zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.)Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.
Jak długo będziecie przetwarzać moje dane? Będziemy przetwarzać Twoje dane na okres czasowy. Czas przetwarzania danych jest następujący: rozpatrując od dnia 23.05.2018 okres przechowywania danych maksymalnie 1 rok od momentu Państwa aplikowania przy braku Państwa odpowiedzi, usuwamy dane. Osoby, które aplikowały do nas ponad rok temu prosimy o informację zwrotną, czy mamy kasować Państwa dane do dnia 23.07.2018, w przypadku braku odpowiedzi usuniemy Państwa dane po tym dniu definitywnie z naszej bazy (informację o zgodzie na przetwarzanie swoich danych lub usunięcie tej zgody proszę podać w formularzu dostępnym online pod adresem www.findworker.pl/rodo W każdym momencie można też zgłosić emailowo, abyśmy usunęli natychmiastowo Państwa dane z naszej bazy.
Komu udostępnicie moje dane? Kategorie odbiorców, których dane mogą być udostępniane to:- Administrator i pracownicy Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe- Kontrahenci zagraniczni, którzy potrzebują pracowników i zatrudniają wybranych kandydatów do pracy, potrzebują informacji o kandydacie w celu wyboru odpowiedniego pracownika, a następnie go jego skutecznego i prawidłowego zatrudnienia

– inni pracownicy danych Kontrahentów, celu skutecznej realizacji projektów rekrutacyjnych.

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Jak chronicie moje dane? Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie nowoczesnej technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie podwójnych zabezpieczeń systemów informatycznych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.
Jakie są moje uprawnienia? W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:1.      Masz prawo uzyskania od nas informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.2.      Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3.      Masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:

1. minął okres 1 roku od czasu, gdy aplikowałeś do nas i Twóje dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2. przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,

3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,

4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5. dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

1. zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;

2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;

3. nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;

4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

1. Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.

2. Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formie elektronicznej to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:

1. które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub

2. które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.