Category: Others

Amsterdam, Netherlands
Jan, 31
We are looking for architects of AWS solutions. Work in the Netherlands for a long period of time. The responsibilities will include: preparing Amazon Web Services for use as a platform, supporting DevOps teams, organizing demonstrations, maintaining an automated compliance system to provide DevOps teams a secure and efficient use of AWS, maintaining overall AWS infrastructure. We require: • 5 years of experience in IT (Linux, Windows) and at least 1 year in AWS Cloud • Excellent scripting skills (Python, Powershell, JSON, YAML) • Expert in the field of AWS Cloudformation • In-depth knowledge of AWS configuration, CloudFormation, S3, Cloudwatch, Lamdba, CodePipeline, CodeBuild, EC2, Route53 etc. • A solid understanding of network and network security • Fluency in English • Bachelor's or master's diploma Salary approx. 3100 EUR / month net + paid accommodation approx. 800 EUR / month (single room, internet, standard equipment). Dutch contract on Dutch terms. Interested persons please send the application to the e-mail address danieljurkiewicz12 @ gmail.com with a note in the subject "architect AWS".   Szukamy architektów rozwiązań AWS. Praca w Holandii, na długi okres czasu. Do obowiązków będzie należało: przygotowanie Amazon Web Services do użytku jako platforma, wspieranie zespołów DevOps, organizowanie pokazów, utrzymywanie zautomatyzowanego systemu zgodności, aby zapewnić zespołom DevOps bezpieczne i wydajne korzystanie z AWS, utrzymywanie ogólnej infrastruktury AWS. Wymagamy: • 5 lat doświadczenia w IT (Linux, Windows) i co najmniej 1 rok w AWS Cloud • Doskonałe umiejętności tworzenia skryptów (Python, Powershell, JSON, YAML) • Biegły w zakresie AWS Cloudformation • Dogłębna znajomość konfiguracji AWS, CloudFormation, S3, Cloudwatch, Lamdba, CodePipeline, CodeBuild, EC2, Route53 itp. • Solidne zrozumienie sieci i bezpieczeństwa sieci • Biegła znajomość języka angielskiego • Dyplom licencjacki lub magisterski Wynagrodzenie ok 3100 EUR/mc netto + płatne zakwaterowanie ok 800 EUR/mc (pokój pojedynczy, internet, standardowe wyposażenie). Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12 @gmail.com z dopiskiem w temacie "architekt AWS". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Amsterdam, Netherlands
Jan, 12
We are looking for IT specialists, to the Netherlands - Amsterdam. Work from January 2018. We require candidates from: • BA in engineering and information technology as well as work experience • Understandable experience in delivering complex applications, developing innovative digital innovations and developing prototypes in short development cycles; • Experience with many programming languages ​​(C ++, Java, PHP, HTML, Piton etc.), along with the experience of configuration management tools such as Pupped, Chef, Ansible etc., and experience with configuration and development of the platform / stack ( force.com, drupal, Azure); • Experience in programming and configuration of APIs, knowledge of network protocols (TCP.IP, http, TLS, etc.), Familiar with User.Acceptance Tests and A / B tests, experience of cloud platforms and lean start-up methods and design thinking; We also require a good command of English. Salary 2000 EUR / month net + free accommodation (single room, internet, standard equipment). Weekly 40 hours of work. Dutch contract on Dutch terms. Interested persons please send the application to the e-mail address danieljurkiewicz12@gmail.com with a note in the subject "computer scientist to the Netherlands". Szukamy informatyków, do Holandii - Amsterdam. Praca od stycznia 2018 roku. Od kandydatów wymagamy: • licencjatu z inżynierii i technologii informacyjnej oraz doświadczenie w pracy • Zrozumiałe doświadczenie w dostarczaniu złożonych aplikacji, opracowywaniu innowacyjnych cyfrowych innowacji i opracowywaniu prototypów w krótkich cyklach rozwojowych; • Doświadczenie z wieloma językami programowania (C ++, Java, PHP, HTML, Piton itp.), Wraz z doświadczeniem narzędzi do zarządzania konfiguracją, takich jak Pupped, Chef, Ansible itp., Oraz doświadczenie z konfiguracją i rozwojem platformy / stosu (force.com, drupal, Azure); • Doświadczenie w programowaniu i konfiguracji interfejsów API, znajomość protokołów sieciowych (TCP.IP, http, TLS itp.), Zaznajomionych z User.Acceptance Tests i testami A / B, doświadczeniem platform chmurowych i metodami lean start-up i myślenia projektowego; Wymagamy również dobrej znajomości języka angielskiego. Wynagrodzenie 2000 EUR/mc netto+ bezpłatne zakwaterowanie (pokój pojedynczy, internet, standardowe wyposażenie). Tygodniowo 40 godzin pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "informatyk do Holandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz ​​​​​​​Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodartwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe bieżące oferty na swoim facebooku.    
Amsterdam, Netherlands
Jan, 12
We are looking for Java programmers - AWS, CI / CD, TDD, to the Netherlands - Amsterdam. Work from January 2018. We require experience in a similar position, care for the high quality of created solutions, high independence in the implementation of specific tasks. Komunikatywny / good English skills. The right candidate for this position should have experience with Java and good knowledge and experience in working with AWS and working in Cloud / DevOps environments. Experience in working in Agile environments after TDD, Scrum / KanBan and XP practices, as well as experience in building Microservices based cloud systems in DevOps environments. Key skills and experience: • knowledge of Java, J2EE • Spring, Spring Boot • Agile, TDD, Scrum / KanBan and XP • AWS services (EC2, SNS, SQS) • HTTP • DevOps methodology (Docker, Chef, Puppet) • CI / CD software • Ruby, Javascript or other programming languages Salary 2000 EUR / month net  + free accommodation (single room, internet, standard equipment). Weekly 40 hours of work. Dutch contract on Dutch terms. Interested persons please send the application to the email address danieljurkiewicz12 @ gmail.com with annotation in the subject "Java programmer to the Netherlands".   Szukamy programistów Java - AWS, CI/CD, TDD, do Holandii - Amsterdam. Praca od stycznia 2018 roku. Wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku, dbałości o wysoką jakość tworzonych rozwiązań, dużej samodzielności przy realizacji poszczególnych zadań. Komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Odpowiedni kandydat na te stanowisko powinien posiadać doświadczenie z Javą oraz dobrą wiedzę i doświadczenie w pracy z AWS i pracy w środowiskach typu Cloud / DevOps. Doświadczenie w pracy w środowiskach Agile po praktykach TDD, Scrum / KanBan i XP, a także doświadczenie w budowaniu opartych na chmurze Microservices w środowiskach DevOps. Kluczowe umiejętności i doświadczenie: • znajomość języka Java, J2EE • Spring, Spring Boot • Agile, TDD, Scrum/KanBan and XP • usługi AWS (EC2, SNS, SQS) • HTTP • metodyka DevOps (Docker, Chef, Puppet) • oprogramowanie CI/CD • Ruby, Javascript lub inne języki programowania Wynagrodzenie 2000 EUR/mc netto + bezpłatne zakwaterowanie (pokój pojedynczy, internet, standardowe wyposażenie). Tygodniowo 40 godzin pracy. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12 @gmail.com z dopiskiem w temacie "programista Java do Holandii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Pori, Finland
Nov, 15
We are looking for 1 operator CNC milling machine with Heidenhain. Working in Finland, Pori, from 27.11.2017 for 2-6 months or large. Candidates require at least 3 years of experience in a similar position. Programming of machines and corrections to programs, troubleshooting of machines. Communicative knowledge of English. Rate 12 EUR / h net, 60-68 hours per week (sometimes Saturdays). Free accommodation Monthly salary of approximately 12,000 - 13,500 PLN / mc net. Finnish agreement. If you are interested in this job offer please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "CNC operator milling machines in Finland". Szukamy 1 operatora frezarki CNC ze sterownikiem Heidenhain. Praca w Finlandii, Pori, od 27.11.2017 na okres 2-6 miesięcy lub dużej. Od kandydata wymagamy minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku. Programowanie maszyn i wprowadzane korekt do programów, rozwiązywanie problemów związanych z pracą maszyn. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 12 EUR/h netto , 60-68 godzin tygodniowo (czasem soboty). Bezpłatne zakwaterowanie Wynagrodzenie miesięczne około 12.000 - 13.500 PLN/mc netto. Umowa fińska na warunkach fińskich. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "CNC operator frezarki do Finlandii ". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Oct, 19
We are looking for 1 hydraulic to Denmark, Copenhagen. Work from the end of October, for a few months. Work on underfloor heating. We require minimum 4 years of experience as a plumber. Knowledge of English in a communicative / good level. Welcome own car. Rate 170 dkk / h gross, work at 46-50 h per week. Paid accommodation of about 4000 dkk / month. The average monthly net fee after deducting the cost of accommodation is about 10,500 - 11,500 PLN / net. If you are interested in work, please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with the subject "1 plumber - floor heating Copenhagen" Szukamy 1 hydraulika do Danii, Kopenhaga. Praca od końca października, na kilka miesięcy. Praca przy ogrzewaniu podłogowym. Od kandydata wymagamy minimum 4 lat doświadczenia w pracy jako hydraulik. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym / dobrym. Mile widziany własny samochód. Stawka 170 dkk/h brutto, praca po 46-50 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie ok 4000 dkk/mc. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 10.500 - 11.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie: "1 hydraulik - ogrzewanie podłogowe - Kopenhaga" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Sep, 22
We are looking for 4 granite paving stones - work in Denmark, Herning. Work from 27.09. Required experience as a paving stone in paving work, curbs, granite cubes. Communicative English, own car. Salary 150 dkk / h gross, paid accommodation 700 dkk / week, work50-52 h per week. Monthly net salary after deduction of accommodation costs 10.000 - 11.000 PLN / net. Employment by a Danish company on Danish terms. Payment every 2 weeks. Those interested in taking up the job please send an application to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "2-4 pavers to Dani - Herning". Szukamy 4 brukarzy do kostki granitowej - praca w Danii, Herning . Praca od 27.09. Wymagane doświadczenie jako brukarz w pracy przy układaniu chodnika, krawężników, kostki granitowej. Komunikatywny język angielski, własne auto. Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 700 dkk/tydzień, praca po 50-52 h tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania 10.000 - 11.000 PLN/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńska na warunkach duńskich. Płatność co 2 tygodnie. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2-4 brukarzy do Dani - Herning". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stuttgart, Germany
Sep, 21
We are looking for plumbers to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. Communicative / good command of German. Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German). Compensation of about 8,000 zł / m net, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. Employment by a German company on German terms. Appointments to Poland every 4-5 weeks. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the note in the subject "plumber - Germany" Szukamy hydraulików do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Wynagrodzenie około 8.000 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodnie. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "hydraulik - Niemcy" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Turku, Finland
Sep, 08
We are looking for 2 people to work on a farm with cows and pigs - Finland. Work near Turku, for a longer period of time. Required communicative knowledge of English. Required driver's license, car (possibility to rent car 75 eur / mc with gas). Gross EUR 8.3 / hour, paid accommodation (cost EUR 160-240 / month, depending on the standard), 37.5 hours per week (sometimes more). The average net monthly salary, net of accommodation costs, is around EUR 1,000 / net +12.5% holiday allowance of about PLN 500. Finnish agreement on Finnish terms. Travel to Finland at the expense of the employee. Those interested in the work please send cv to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "paca on farm in Finland". Szukamy 2 osoby do pracy na farmie przy krowach i świniach - Finlandia. Praca niedaleko Turku, na dłuższy okres czasu. Wymagana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wymagane prawo jazdy, samochód (możliwość wypożyczenia samochodu 75 eur/mc z benzyną). Wynagrodzenie 8,3 EUR/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 160-240 EUR/mc, w zależności od standardu), 37,5 godzin pracy w tygodniu (czasami więcej). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania to ok. 1.000 EUR/mc netto +12,5 % dodatek urlopowy ok 500 zł. Umowa fińska na warunkach fińskich. Podróż do Finlandii na koszt pracownika. Osoby zainteresowane pracą proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem "paca na farmie w Finlandii". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Alphen aan den Rijn, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 1 programmer CNC milling machine with Heidenhain / Fanuc or Sinumerik controller. Work in the Netherlands, Alphen aan den Rijn. Work immediately, for a minimum period of 10 weeks. Candidates require at least 3 years of experience in a similar position. Preferred persons with own car, minimum driving license category B. Communicative English. Rate 12 EUR / h net (480 EUR / 40h), 160 h per month. Free accommodation (single rooms with internet). Monthly salary of about 8,200 PLN / mc net (with minimum working hours per month). Dutch agreement on Dutch terms. Interested candidates please send an application to email malgorzataheina@gmail.com with the note in the subject "1 CNC milling machine-Netherlands". Szukamy 1 programisty frezarki CNC ze sterownikiem Heidenhain/ Fanuc lub Sinumerik. Praca w Holandii, Alphen aan den Rijn . Praca od zaraz, na minimalny okres 10 tygodni. Od kandydata wymagamy minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku. Preferowane osoby z własnym samochodem, minimum prawo jazdy kat. B. Komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 12 EUR/h netto (480 EUR/40h), 160 h miesięcznie. Bezpłatne zakwaterowanie (pokoje jednoosobowe z internetem). Wynagrodzenie miesięczne około 8.200 PLN/mc netto (przy przepracowaniu minimalnej liczby godzin w miesiącu). Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "1 programista frezarki CNC- Holandia". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Bornholm (Rønne), Denmark
Aug, 28
We are looking for 4 pavers - work in Denmark, Bornholm (Rønne). Starting work beginning October 2017, or earlier. Required experience as a paving stone when working on pavement, curbs, paving stones. Communicative / good English or German, welcome your own car. Own workwear and shoes. Link to the site of the type of work: https://www.youtube.com/watch?v=Hi8rMsAAmnk Salary 150 dkk / h gross, paid accommodation (cost about 4.000 dkk / month), work 50-60 h per week. Monthly net salary after deduction of accommodation costs 9,500-12,000 PLN / net (depending on the number of hours worked). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested in starting work, please send cv to danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription "4 pigeons - Denmark".   Szukamy 4 brukarzy - praca w Danii,Bornholm (Rønne) . Rozpoczęcie pracy początek października 2017, lub wcześniej. Wymagane doświadczenie jako brukarz w pracy przy układaniu chodnika, krawężników, kostki brukowej. Komunikatywny/dobry język angielski lub niemiecki, mile widziane własne auto. Własna odzież robocza i buty. Link do strony przedstawiającej rodzaj pracy: https://www.youtube.com/watch?v=Hi8rMsAAmnk Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt około 4.000 dkk/mc), praca po 50-60 h tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania 9.500-12.000 PLN/mc netto (w zależności od ilości przepracowanych godzin). Zatrudnienie przez firmę duńska na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "4 brukarzy - Dania". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia, Germany
Aug, 08
We are looking for electricians, plumbers, painters and welders to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. From welders we require SEP certification, from welding welders. Communicative / good command of German. Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German). Free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. Employment by a German company on German terms. Appointments to Poland every 4-5 weeks of work for 1 -2 weeks. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "work-Germany" Szukamy elektryków, hydraulików, malarzy i spawaczy do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Od spawaczy wymagamy uprawnienia SEP, od spawaczy certyfikatów spawalniczych. Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "praca- Niemcy" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aabenrå, Denmark
Jul, 19
We are looking for 2 employees to lay the sidewalk - work in Denmark, Aabenrå. Work takes a long time. Start of work beginning August 2017, or earlier. Required experience in working on pavement, curbs, paving stones. Communicative / good English, welcome own car. Own workwear and shoes. Salary 140 dkk / h gross, paid accommodation (cost 650-700 dkk / week), work 46h per week. Monthly net salary after deduction of accommodation costs 8,000-8,500 PLN / net. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested in starting a job, please send cv to danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription "paver - Denmark" Szukamy 2 pracowników do kładzenia chodnika - praca w Danii, Aabenrå. Praca na dłuży okres czasu. Rozpoczęcie pracy początek sierpnia 2017, lub wcześniej. Wymagane doświadczenie w pracy przy układaniu chodnika, krawężników, kostki brukowej. Komunikatywny/dobry język angielski, mile widziane własne auto. Własna odzież robocza i buty. Wynagrodzenie 140 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie (koszt 650-700 dkk/tydzień), praca po 46h tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania 8.000-8.500 PLN/mc netto. Zatrudnienie przez firmę duńska na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o podesłanie cv na adres danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "brukarz - Dania" Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia, Germany, Germany
Jun, 20
We are looking for electricians, plumbers, painters, welders to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. For electricians - SEP authority. For welders - current certificates. Communicative / good command of German. Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German). Salary of about 8.000 zł / m net, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. Employment by a German company on German terms. Appointments to Poland every 4-5 weeks of work for 1 -2 weeks. Agency of Job Mediation No. 12588, Daniel Jurkiewicz. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "work- Germany" Szukamy elektryków, hydraulików, malarzy, spawaczy do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Dla elektryków - uprawnienia SEP. Dla spawaczy - aktualnych certyfikatów. Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Wynagrodzenie około 8.000 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "praca- Niemcy" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hjorring, Denmark
Jun, 19
We are looking for 2 car rust conservation workers  in Denmark. Work at Hjorring, for a longer period of time. We require experience and communication skills in English. The rate of 140 dkk / h gross, (maybe at a later rate of 170 dkk / h gross). Paid accommodation 3000 dkk / mc. Weekly 46 hours of work. At the beginning the average monthly salary after deducting the accommodation costs is 8,500 PLN / net. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in job offer please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with the note "2 persons for car chassis maintenance - Denmark".   Szukamy 2 osoby do konserwowania podwozi samochodów w Danii. Praca w Hjorring, na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia oraz komunikatywnej znajomości języka angielskiego. Stawka 140 dkk/h brutto, (możliwe że później stawka do 170 dkk/h brutto). Płatne zakwaterowanie 3000 dkk/mc. Tygodniowo 46 godzin pracy. Na początek średnie miesięczne wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynosi 8.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 osoby do konserwowania podwozi samochodów - Dania". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Maastricht, Netherlands
Jun, 16
We are looking for 4 employees for demolition and demolition - Netherlands, Maastricht. Work from 19.06 (start date may change), 3-6 months. We require experience. Knowledge of English or German. One car for two people. Rate 350 Euro / week net + free accommodation. The average monthly salary is approximately 6,000 PLN / month. Dutch agreement on Dutch terms. Interested persons job offer please send application to email malgorzataheina@gmail.com with the note in the topic "demolition and demolition - Netherlands".   Szukamy 4 pracowników do burzenia obiektów i rozbiórek - Holandia, Maastricht. Praca od 19.06 (termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie), na 3-6 miesięcy. Wymagamy doświadczenia. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Jeden samochód na dwie osoby. Stawka 350 euro/ tygodniowo netto + bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi około 6.000 pln/mc netto. Umowa holenderska na warunkach holenderskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "burzenie i rozbiórka - Holandia". Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Holstebro, Herning, Skive, Viborg, Denmark
Jun, 06
I am looking for 2 masons to Denmark. Place of work: Central Jutland: Holstebro, Herning, Skive, Viborg. Construction of lightweight concrete houses. Work for a longer period of time. Required experience, precision and accuracy One car for 2 people, communicative English. The rate of 150 dkk / h gross. Accommodation - double room, standard equipment, cost about 1,000 dkk / week per person. Work 46 hours per week. Rotation 5/1 or 8/2. Average monthly net salary after deduction of accommodation costs approx. 9000 PLN / net + approx. 1700 PLN Feriepenge and Frivalgs. Employment by a Danish company on Danish terms. Agency of Job Mediation No. 12588, Daniel Jurkiewicz If you are interested in job offer please send an application to malgorzataheina@gmail.com email with the inscription in the subject "2 masons to Denmark" Szukamy 2 murarzy do Danii. Miejsce pracy: środkowa Jutlandia: Holstebro, Herning, Skive, Viborg. Budowa domów lekkich betonowych. Praca na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie, precyzyjność i dokładność Jeden samochód na 2 osoby, komunikatywny język angielski. Stawka 150 dkk/h brutto. Zakwaterowanie - pokój podwójny, standardowe wyposażenie, koszt ok 1.000 dkk/tydzień za osobę. Praca 46 godzin tygodniowo. Rotacja 5/1 lub 8/2. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok. 9000 zł/mc netto + ok 1700 zł Feriepenge i Frivalgs. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "2 murarzy do Danii" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skive, Denmark
Jun, 05
I am looking for an employee to pump water from the road wells - truck driver. Working in Denmark, near Skive. Work from June 8th, for 12-16 weeks. The duties of the employee will include: driving a vehicle, pumping out water from apertures, washing and replacing metal circles on roads. Required driving license category C and communicative / good command of English. Rate 120 dkk / h gross, work 40 hours per week. Paid accommodation 3500 dkk / mc. The monthly salary is approx. 6.000 PLN / month net after deducting the cost of accommodation. If you are interested in job offer please send an application to the email address: danieljurkiewicz12@gmail.com with the subject "road worker / driver - Denmark". Szukamy pracownika do wypompowywania wody ze studzienek drogowych - kierowca ciężarówki. Praca w Danii, niedaleko Skive. Praca od 8 czerwca, na 12-16 tygodni. Do obowiązków pracownika będzie należało: prowadzenie pojazdu, wypompowywanie wody z otworów, mycie i wymiana okręgów metalowych na drogach. Wymagane prawo jazdy kat. C oraz komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 120 dkk/h brutto, praca 40 godzin tygodniowo. Płatne zakwaterowanie 3500 dkk/mc. Miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. 6.000 PLN/mc netto, po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email: danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "pracownik do studzienek drogowych / kierowca - Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stuttgart, Hamburg, Frankfurt nad Menem, Freiburg, Kolonia, Germany
May, 30
We are looking for electricians, plumbers, painters, welders to Germany. Projects in different cities. Work for many months. We require experience in the profession. For electricians - SEP authority. For welders - current certificates. Communicative / good command of German. Driving license, own car. Welcome people who have already worked in Germany. Net rate 11 EUR / h (or more, depending on experience and knowledge of German). Salary of about 8.000 zł / m net, free accommodation (single or double rooms with wifi, standard equipment). Work 160-170 hours a month. Employment by a German company on German terms. Appointments to Poland every 4-5 weeks of work for 1 -2 weeks. Agency of Job Mediation No. 12588, Daniel Jurkiewicz. Interested persons please send an application to the email address malgorzataheina@gmail.com with the inscription in the subject "work- Germany"   Szukamy elektryków, hydraulików, malarzy, spawaczy do Niemiec. Projekty w różnych miastach. Praca na wiele miesięcy. Wymagamy doświadczenia w zawodzie.  Dla elektryków - uprawnienia SEP. Dla spawaczy - aktualnych certyfikatów. Komunikatywna/dobra znajomość języka niemieckiego. Prawo jazdy, własny samochód. Mile widziane osoby które już pracowały w Niemczech. Stawka 11 EUR/h netto (lub większa, zależna od doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego). Wynagrodzenie około 8.000 zł / mc netto, bezpłatne zakwaterowanie (pojedyncze lub podwójne pokoje z wifi, wyposażenie standardowe). Praca 160-170 godzin miesięcznie. Zatrudnienie przez niemiecką firmę na warunkach niemieckich. Zjazdy do Polski co 4-5 tygodni pracy na 1 -2 tygodni.  Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres email malgorzataheina@gmail.com z dopiskiem w temacie "praca- Niemcy" Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.      
North Denmark, Denmark
May, 12
I am looking for an electronics dealer, an electrician, an electronics factory, a machine operator. Work in northern denmark Required experience and knowledge of English. Rate 140 dkk / h, paid accommodation 3,500-4,000 dkk / month. Weekly 37 hours of work and more. With minimum working hours of 148 hours per month and after deducting the cost of accommodation the remuneration is approximately 6,200 PLN / m net. Danish agreement on Danish terms. If you are interested in job offer please send an email to danieljurkiewicz12@gmail.com with the inscription " electrofitter - Dania". Szukamy elektronik, elektromontera, do fabryki elektronicznej, obsługa maszyn. Praca w północnej Danii. Wymagane doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego. Stawka 140 dkk/h, płatne zakwaterowanie 3.500-4.000 dkk/mc. Tygodniowo 37 godzin pracy i więcej. Przy minimalnym przepracowaniu 148 godzin miesięcznie i po odliczeniu kosztów zakwaterowania wynagrodzenie wynosi ok 6.200 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "Elektronik, elektromonter - Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Thyborn, Denmark
May, 12
I am looking for a plumber on a ship, on a pipe. Working in Denmark, Thyborn. For a longer period of time.Required experience and knowledge of English. Rate 170 dkk / h gross, paid accommodation 3,500-4,000 dkk / month. Work 46 hours per week. Monthly salary after deduction of accommodation costs approx. 10,500 PLN / net. Danish agreement on Danish terms.Interested persons job offer please send application to email danieljurkiewicz12@gmail.com with the note in the subject "plumber on ship - Denmark". Szukamy hydraulika na statek, na rury. Praca w Danii, Thyborn. Na dłuższy okres czasu. Wymagane doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego. Stawka 170 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 3.500-4.000 dkk/mc. Praca 46 godzin tygodniowo. Miesięczne wynagrodzenia po odliczeniu kosztów zakwaterowania ok 10.500 PLN/mc netto. Umowa duńska na warunkach duńskich. Zainteresowane osoby oferta pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email danieljurkiewicz12@gmail.com z dopiskiem w temacie "hydraulik na statek - Dania". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.