Category: Others

Rostock, Germany
Nov, 22
We are looking for 3 blacksmiths to straighten steel plates to Germany, Rostock. Work for a long period of time. We require experience as a blacksmith, knowledge of English, car. Stake 13 EUR / h net + free accommodation, work 46 hours per week (from March 2019 higher number of hours). Employment by a German company, taxes and insurance paid in Germany. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "3 blacksmiths - Germany". Szukamy 3 kowali do palenia i prostowania blach do Niemiec, Rostock . Praca na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako kowal, znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 13 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca 46 godzin tygodniowo (od marca 2019 większa liczba godzin). Zatrudnienie przez firmę niemiecką, płacone podatki i ubezpieczenie w Niemczech. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 kowali - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Nov, 19
We are looking for three pavers to Denmark - Viborg. Work from November 26. or earlier for 3-4 months. We require experience as a paver, 1 person must be able to communicate well English, 1 car for 3 people. Work after 45 - 47 h per week. Salary 155 dkk / h gross, paid accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: paver to Denmark. " Szukamy 3 brukarzy do Danii - Viborg. Praca od 26.11. lub wcześniej na 3-4 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako brukarz, 1 osoba musi umieć komunikatywnie / dobrze język angielski, 1 auto na 3 osoby. Praca po 45 - 47 h tygodniowo. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: brukarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jutland, Denmark
Nov, 06
We are looking for 3-4 roofers - a subcontracting company or self-employed - Denmark (various cities in Jutland). Work from 19.11 a longer period of time, many projects (if a subcontracting company works). Work for roofers, roofing and sheet metal work. Required professional experience, communicative / good English. Before starting the project, people must have a hotwork course done (there are hot works). Courses can be made online for around PLN 550. Work after 40-50 h per week. Stake 220 dkk / h net, VAT exempt, invoice settlement (remuneration paid in Danish kroner and based on invoice, company-company order). Payments every 2 weeks, accommodation 150 dkk / day. The investor provides working materials, while the subcontractor must have tools and work clothes - shoes. The Polish subcontractor will be notified to the office in the Danish register of subcontractors prior to the start of the project. Individuals and companies interested in submitting the application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "roofing projects Denmark - Polish subcontractor". Szukamy 3-4 dekarzy - firma podwykonawcza lub osoby samozatrudnione - Dania (różne miasta w Jutlandii). Praca od 19.11 dłuższy okres czasu, wiele projektów (jeżeli firma podwykonawcza sprawdzi się). Praca dla dekarzy, kładzenie pap i obróbki blacharskie. Wymagane doświadczenie zawodowe, komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Przed rozpoczęciem projektu osoby muszą mieć zrobiony kurs hotwork (są tam prace gorące). Kursy można zrobić online koszt ok 550 zł. Praca po 40-50 h tygodniowo. Stawka 220 dkk/h netto, VAT zwolniony, rozliczenie fakturowe (wynagrodzenie wypłacane w koronach duńskich i na podstawie faktury, zlecenie firma-firma). Płatności co 2 tygodnie, zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Inwestor zapewnia materiały robocze, natomiast podwykonawca musi posiadać narzędzia i ubranie robocze - buty. Podwykonawca polski będzie zgłoszony do urzędu w duńskim rejestrze podwykonawców przed rozpoczęciem projektu. Osoby i firmy zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "projekty dekarskie Dania - polski podwykonawca". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Nov, 02
We are looking for 3 concrete/fixers workers - Denmark, Fredericia from 19.11. We require a construction experience, a good command of English. A great asset will be if a person has a car for a trip. One of these 3 people will be selected and will have a job for a longer period of time (4/1 rotation), and the other 2 people have a job for 1 week as a replacement, but maybe in the future will be work for them from the new year for longer. Stawka 160 dkk / h gross, work after 46 hours per week, accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 construction workers-Denmark, Fredericia". Szukamy 3 pracowników do betonu/kucie/stawienia pali betonowych/zbrojenie/prace budowlane - Dania, Fredericia od 19.11. Wymagamy doświadczenia budowlanego, mile widziana znajomość angielskiego.Duży atutem będzie jeśli osoba posiada auto na wyjazd. Jedna z tych 3 osób będzie wybrana i będzie miała pracę na dłuższy okres czasu (rotacje 4/1), a pozostałe 2 osoby mają pracę na 1 tydzień w ramach zastępstwa, ale może w przyszłości będzie dla nich praca od nowego roku na dłużej. Stawka 160 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 pracowników budowlanych -Dania, Fredericia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Oct, 19
We are looking for 2 plumbers to Denmark, Copenhagen. Work from 29.10. for a long period of time. Plumber for underfloor heating and plumbing. We need experienced plumbers, communicative knowledge of English, car. Stawka 219 dkk / h gross, paid accommodation, work after 40-50h per week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 plumbers - Denmark". Szukamy 2 do hydraulików do Danii, Kopenhaga. Praca od 29.10. na długi okres czasu. Hydraulik do ogrzewania podłogowego i instalacji wodociągów. Potrzebujmy doświadczonych hydraulików, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 219 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, praca po 40-50h tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 hydraulików - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Nibe, Denmark
Oct, 18
We are looking for a stainless blacksmith with the skill of welding 141, 135/136 to Denmark, Nibe. Work for 1-2 months. We require experience as a blacksmith and skill in welding 141, 135/136 (no welding certificates required). Communicative English, auto. Stawka 160 dkk / h gross, 50-60 hours a week, paid accommodation 100-150 dkk / day. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "blacksmith - Denmark". Szukamy kowala z umiejętnością spawania 141, 135/136 do Danii, Nibe. Praca na 1-2 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako kowal oraz umiejętności w spawaniu 141, 135/136 (nie są wymagane certyfikaty spawalnicze). Komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 160 dkk/h brutto, 50-60 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "kowal - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Oct, 16
We are looking for roofer to Denmark, work in the Silkeborg area. Work from now on for several months. We require experience as a roofer in flashing works (bay windows), cutting and joining metal sheets, soldering, gutter installation, and sheet metal work. Communicative English, auto. Stawka 190 dkk / h gross, paid accommodation, work after 50h per week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "roofer - Denmark". Szukamy 1 dekarza do Danii, praca w okolicy Silkeborg . Praca od teraz na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia jako dekarz przy obróbkach blacharskich (wykusze), cięcie i łączenie blachy, lutowanie, montowanie rynien, prace blacharskie. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 190 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, praca po 50h tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "dekarz - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Oct, 11
We are looking for 4-5 steel fixers to Denmark, Fredericia. Work from 24.10. for three months. We need fixers with a minimum of 3 years of experience, 1 person out of 3-4 must speak communicative / good English, the required car for the group. Stawka 160 dkk / h gross, paid accommodation 100-150 dkk / day, work 50-55h per week. The remuneration will amount to  10.500-11,500 PLN / month net after deducting the accommodation costs + Feriepnge + SH allowance (that is, +2000 PLN / month net supplements) + tax refund in the following year. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "4-5 steel fixers - Denmark". Szukamy 4-5 zbrojarzy do Danii, Fredericia. Praca od 24.10. na 3 miesiące. Potrzebujmy zbrojarzy z minimum 3 letnim doświadczeniem, 1 osoba na 3-4 musi mówić komunikatywnie/dobrze po angielsku, wymagane auto na grupę. Stawka 160 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, praca po 50-55h tygodniowo. Wynagrodzenie wyniesie ok 10.500-11.500 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + dodatek SH + Feriepenge (ok +2000 zł/mc netto) + zwrot podatku. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "4-5 zbrojarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Zürych, Switzerland
Oct, 05
We are looking for 5 carpenters to Switzerland, near Zürych. Work from 15.10. for a long period of time. We need carpenters with experience, communicative knowledge of German. Stawka 30 CHF / h (tax 14%), accommodation cost 800-900 CHF / month. More information on emat job offers will be given during a conversation with a representative of a Swiss company. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "5 carpenters to Switzerland". Szukamy 5 stolarzy do Szwajcarii, k. Zürych. Praca od 15.10. na długi okres czasu. Potrzebujmy stolarzy z doświadczeniem, komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Stawka 30 CHF/h (podatek 14%), zakwaterowanie koszt 800-900 CHF/mc . Więcej informacji na temat oferty pracy będzie udzielane podczas rozmowy z przedstawicielem firmy szwajcarskiej. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 stolarzy do Szwajcarii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Zürych, Switzerland
Oct, 04
We are looking for 3 - 4 tilers for Switzerland, near Zürych. Work for a long period of time. We need tilers with experience, communicative knowledge of English or German. Salary 3000 EUR / month gross, accommodation paid by the company (the company pays 500 EUR / month), unlimited number of hours. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "3-4 tiles for Switzerland". Szukamy 3 - 4 kafelkarzy do Szwajcarii, k. Zürych. Praca na długi okres czasu. Potrzebujmy kafelkarzy z doświadczeniem, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie 3000 EUR/mc brutto, zakwaterowanie płatne przez firmę (firma dopłaca 500 EUR/mc), nielimitowana liczba godzin. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3-4 kafelkarzy do Szwajcarii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vojens, Denmark
Sep, 25
We are looking for 2 employees to dismantle the machine to Denmark - Vojens. Work from 01/10 for 3-4 weeks. We require experience, communicative knowledge of English and car are welcome. Work 50 hours a week. Salary 153 dkk / h gross, paid accommodation 100-125 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish terms. Link with photos regarding this job offer: http://www.findworker.pl/vojens/ If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: "2 fitters/welders to dismantle steel machine to Denmark". Szukamy 2 pracowników do rozbiórki maszyny do Danii - Vojens. Praca od 01.10 na 3-4 tygodnie. Wymagamy doświadczenia, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 50 h tygodniowo. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-125 dkk/dzień . Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Link ze zdjęciami odnośnie tej oferty pracy: http://www.findworker.pl/vojens/ Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik do rozbiórki maszyn do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsens, Denmark
Sep, 17
We are looking for 4 bricklayers to Denmark - Horsens. Work for over 2 months from 24/09. We require experience as a bricklayer - experience in insulation and renovation work. Communication skills in English and car are welcome. Work after 45 hours per week (possibly more hours). Salary 150 dkk / h gross, paid accommodation around 1200-1500 dkr. per month (mainly 2-person rooms). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "bricklayer to Denmark". Szukamy 4 murarzy do Danii - Horsens. Praca na ponad 2 miesiące od 24.09. Wymagamy doświadczenia jako murarz - doświadczeniem w pracach izolacyjnych i remontowych. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 45 h tygodniowo (możliwe że więcej godzin). Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie około 1200-1500 dkk na miesiąc (głównie pokoje 2 osobowe). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "murarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsens, Denmark
Sep, 17
We are looking for 2 cnc operators to Denmark - Horsens. Work for over 2 months from 24/09. We require experience as a cnc operator, communicative knowledge of English and auto. Work after 40 hours per week (possibly more hours). Salary 150 dkk / h gross, paid accommodation around 1200-1500 dkr. per month (mainly 2-person rooms). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with the following note: cnc operator to Denmark ". Szukamy 2 operatorów cnc do Danii - Horsens. Praca na ponad 2 miesiące od 24.09. Wymagamy doświadczenia jako operator cnc, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 40 h tygodniowo (możliwe że więcej godzin). Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie około 1200-1500 dkr. na miesiąc (głównie pokoje 2 osobowe). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: operator cnc do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsen, Denmark
Sep, 17
We are looking for 2 pavers to Denmark - Horsens. Work for over 2 months from 24/09. We require experience as paver, communication skills in English and car are welcome. Work after 45 hours per week (possibly more hours). Salary 135/140 dkk / h gross (higher salary possible if the employee denies qualifications), paid accommodation around 1200-1500 dkr. per month (mainly 2-person rooms). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: paver to Denmark. " Szukamy 2 brukarzy do Danii - Horsens. Praca na ponad 2 miesiące od 24.09. Wymagamy doświadczenia jako brukarz, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 45 h tygodniowo (możliwe że więcej godzin). Wynagrodzenie 135/140 dkk/h brutto (możliwe wyższe wynagrodzenie gdy pracownik wykaże się kwalifikacjami), płatne zakwaterowanie około 1200-1500 dkk na miesiąc (głównie pokoje 2 osobowe). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: brukarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Næstved, Denmark
Sep, 12
We are looking for 7 slaughterers/butchers to Denmark - Næstved. Work from 17.09 for a long period of time. We require experience as a butcher, communicative / good knowledge of English. Stawka 155 dkk / h gross, 41 hours a week (Working hours are Monday-Thursday 5:30 - 14:30 and Friday 5:30 - 10:30, free weekends). We are looking for people who live in Denmark, no accommodation is organized by the Danish agnetia. Danish contract on Danish terms, payslipy every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job, please send your CV to: rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic: "7 butchers to Denmark". Szukamy 7 rzeźników do Danii -Næstved . Praca od 17.09 na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako rzeźnik, komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 155 dkk/h brutto, 41 godzin tygodniowo (Godziny pracy to poniedziałek-czwartek 5:30 - 14:30 i piątek 5:30 - 10:30, wolne weekendy). Szukamy osób które mieszkają w Danii, zakwaterowanie nie jest organizowane przez agencję duńską. Umowa duńska na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o przesłanie cv na adres: rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "7 rzeźników do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Sep, 04
We are looking for 2 bricklayers / steel fixers / shuttering carpenters to Denmark, Copenhagen. Work for 1-2 months from 10.09. We require experience, communicative English skills and one car for two employees. Work after 60 hours per week. Salary: 171 dkk / h, gross, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: construction worker to Copenhagen. " Szukamy 2 murarzy/ zbrojarzy / cieśli szalunkowych do Danii, Kopenhaga. Praca na 1-2 miesiące od 10.09. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego i jedno auto na dwóch pracowników. Praca po 60 h tygodniowo. Wynagrodzenie 171 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: pracownik budowlany do Kopenhagi". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Vejle, Denmark
Sep, 04
We are looking for 4 bricklayers to Denmark (2 people to Odense and 2 people to Vejle). Work for 1-2 months from 10.09. We require experience as a bricklayer, communicative knowledge of English and one car for two masons. Work 50 hours a week. Salary: 160 dkk / h gross, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: bricklayer to Denmark. " Szukamy 4 murarzy do Danii (2 osoby do Odense i 2 osoby do Vejle). Praca na 1-2 miesiące od 10.09. Wymagamy doświadczenia jako murarz, komunikatywna znajomość języka angielskiego i jedno auto na dwóch murarzy. Praca po 50 h tygodniowo. Wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: murarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Heerlen, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 2 tilers for the Netherlands - Heerlen. Work from 10.09 for a longer period of time. We require experience, nice communicative knowledge of English. Work 40 hours a week, pay 480 - 500 euros / week net + free accommodation + insurance and 8% holiday and holiday money. Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic "2 tilers to the Netherlands". Szukamy 2 kafelkarzy do Holandii - Heerlen . Praca od 10.09 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 480 - 500 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie oraz 8% pieniądze wakacyjne i urlopowe. Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 kafelkarzy do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Aug, 29
We are looking for 4 concrete workers to Sweden - Stockholm. Work for 2-3 months with the possibility of working for a long period of time. The beginning of work on 03.09 and 06.09. We require experience working on construction sites, nice communicative knowledge of English and nice car. Work 50-55 hours a week, pay 145 sek / h gross. Paid accommodation 1000 sek / month / person (double rooms). Employment by the Swedish employment agency, on Swedish terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation "4 concrete workers to Sweden". Szukamy 4 pracowników budowlanych do Szwecji - Sztokholm. Praca na 2-3 miesiące z możliwością pracy na długi okres czasu. Początek pracy 03.09 oraz 06.09. Wymagamy doświadczenia w pracy na budowach, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 145 sek / h brutto. Płatne zakwaterowanie 1000 sek / miesiąc / osoba (pokoje podwójne). Zatrudnianie przez szwedzką agencję pracy, na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "4 pracowników budowlanych do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Stockholm, Sweden
Aug, 29
We are looking for 2 roofers to Sweden - Stockholm. work for 2-3 months with the possibility of working for a long period of time. The beginning of work on 03.09 and 06.09. We require experience at work as a roofer, a nice communicative knowledge of English and a personal car. Work 50-55 hours a week, pay 145 sek / h gross. Paid accommodation 1000 sek / month / person (double rooms). Employment by the Swedish employment agency, on Swedish terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the topic "2 decors to Sweden". Szukamy 2 dekarzy do Szwecji - Sztokholm. Praca na 2-3 miesiące z możliwością pracy na długi okres czasu. Początek pracy 03.09 oraz 06.09. Wymagamy doświadczenia w pracy jako dekarz, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 145 sek / h brutto. Płatne zakwaterowanie 1000 sek / miesiąc / osoba (pokoje podwójne). Zatrudnianie przez szwedzką agencję pracy, na warunkach szwedzkich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 dekarzy do Szwecji". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.