Category: Others

Rostock, Germany
Jan, 04
We are looking for 6 blacksmiths to straighten steel plates to Germany, Rostock. Work from 07-09.01 to 6 years (the largest passenger ship in the world). We require experience as a blacksmith, knowledge of English, car. Stake 13 EUR / h net + free accommodation, work 46 hours per week (from March 2019 higher number of hours). Employment by a German company, taxes and insurance paid in Germany. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "6 blacksmiths - Germany". Szukamy 6 kowali do palenia i prostowania blach do Niemiec, Rostock . Praca od 07-09.01 na 6 lat (największy statek pasażerski na świecie). Praca z tzw. grabiami - palnik z kilkoma dyszami do prostowania blach. Wymagamy doświadczenia jako kowal, znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 13 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca 46 godzin tygodniowo (od marca 2019 większa liczba godzin). Zatrudnienie przez firmę niemiecką, płacone podatki i ubezpieczenie w Niemczech. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "6 kowali - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Jan, 02
We are looking for a paver with a car to Denmark - Viborg. Work from 07.01. for 3-4 months. We require experience as a paver, car. Knowledge of English is not required. Work after 45 - 47 h per week. Salary 155 dkk / h gross, paid accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "paver to Denmark". Szukamy 1 brukarza z autem do Danii - Viborg. Praca od 07.01. na 3-4 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako brukarz, auto. Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Praca po 45 - 47 h tygodniowo. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "brukarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Struer, Denmark
Dec, 04
We are looking for 2 plumbers - installation of radiators - Denmark, Struer. Work from 10.12. until 21/12 then after new year (until the end of February). Required experience as plumber, one person must be able to communicate in English and 1 car for 2 plumbers. Work 46-50 hours per week, salary 175-180 dkk / h gross, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in this job, please send the application at email address rekrutacja@findworker.pl with subject of email: "2 plumbers - Denmark". Szukamy 2 hydraulików - montaż i instalacja grzejników - Dania, Struer. Praca od 10.12. do 21.12. następnie kontynuacja po nowym roku (do końca lutego). Wymagane doświadczenie jako hydraulik, jedna osoba musi umieć komunikatywnie po angielsku oraz jedno auto na wyjazd. Praca po 46-50 h, stawka 175-180 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 hydraulików - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Gilleleje, Denmark
Nov, 30
We are looking for 1 automation controller systems worker - Denmark - Gilleleje. Work for a long period of time. Control and automation systems for many industries. We require skills in programming PLC controllers (LOGO, TWIDO, Biehl and Wiedermann), knowledge of the electric drive systems of frequency converters and braking systems, knowledge of the BUS system, the ability to read electrical diagrams. A good knowledge of English is essential. Stawka 179 dkk / h gross if the employee will work in the workplace on the spot, and if on trips to the customer 200 dkk / h gross, the company provides the car, fuel, etc. Work 50 a week, paid accommodation. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "1 automation - Denmark". Szukamy 1 automatyka - Dania - Gilleleje. Praca na długi okres czasu. Systemy sterowania i automatyki do wielu gałęzi przemysłu. Wymagamy umiejętności w programowaniu sterowników PLC (LOGO, TWIDO, Biehl i Wiedermann), znajomość elektrycznych układów napędowych przetwornic częstotliwości i układów hamulcowych, znajomość systemu BUS, umiejętność odczytywania diagramów elektrycznych. Dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna. Stawka 179 dkk/h brutto jeśli pracownik będzie pracował w zakładzie pracy na miejscu, a jeśli na wyjazdach do klienta 200 dkk/h brutto, firma dostarcza auto, paliwo itd. Praca 50 tygodniowo, płatne zakwaterowanie. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "1 automatyk - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Nov, 30
We are looking for 2 workers with English for measuring and writing numbers in charts (water levels, areas of plots etc) Denmark - Viborg. Work for 3-4 months. We require experience experience in working on building projects (saving numbers, we would require a person to be professional and smart), good knowledge of English. Salary 142 dkk / h gross, work 40-45 a week, accommodation 100 - 150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 workers for measuring - Denmark". Szukamy 2 pracowników do pomiarów na placach budowy (poziomy wody, obszary działek itd) Dania - Viborg. Praca na 3-4 miesiące. Wymagamy doświadczenia doświadczenie w pracach przy projektach budowlanych (zapisywanie liczb, wymagamy aby osoba była profesjonalna i bystra), dobra znajomość języka angielskiego. Stawka 142 dkk/h brutto, praca 40-45 tygodniowo, zakwaterowanie 100 - 150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 osoby do pomiarów - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Nov, 29
We are looking for 5 hulls platers for the repair yard in Denmark, Skagen. The beginning of work 05.12. Work until 22/12. possible work after the new year for the best in the shipyard. Work on the repairs of old ships in the yard, cutting, mounting, superstructure, inserting new sections, straightening, grinding. Required experience in ship repair (repair shipyards), basic English skills required, welcome own car. Work after 55-57h per week, rotations according to the 4/2 or 5/2 or 6/2 plan. Salary 165,5 dkk / h gross, accommodation paid by employees (cost 50 dkk / day, deducted from wages). Employment by a Danish company on Danish terms (payments every 2 weeks with payslip, insurance, in addition to remuneration + Feriepenge, + Fritvalgs). The average monthly net wage after the deduction of accommodation costs is around 12,000-12,500 PLN / month net. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "5 hulls platers to Skagen". Szukamy 5 monterów kadłubów do stoczni remontowej w Danii, w Skagen. Początek pracy 05.12. Praca do 22.12. możliwa praca po nowym roku dla najlepszych w stoczni. Praca przy remontach starych statków w stoczni, cięcie, montowanie, nadbudówki, wstawianie nowych sekcji, prostowanie, szlifowanie. Wymagane doświadczenie przy remontach statków (stocznie remontowe), wymagana podstawowa znajomość języka angielskiego, mile widziany własny samochód. Praca po 55-57h tygodniowo, rotacje wg planu 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Wynagrodzenie 165,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników (koszt 50 dkk/dzień, potrącany z wynagrodzenia). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich (płatności co 2 tygodnie z payslipami, ubezpieczenie, dodatkowo do wynagrodzenia + Feriepenge, + Fritvalgs). Średnie miesięczne wynagrodzenie netto na rękę po odliczeniu kosztów zakwaterowania to około 12.000-12.500 zł/mc netto. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "5 monterów kadłubów do Skagen". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Viborg, Denmark
Nov, 26
We are looking for 1 paver for Denmark - Viborg. Work from November 28. or 03.12. for 3-4 months. We require experience as a paver, communicative / good English, car. Work after 45 - 47 h per week. Salary 155 dkk / h gross, paid accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "paver to Denmark". Szukamy 1 brukarza do Danii - Viborg. Praca od 28.11. lub 03.12. na 3-4 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako brukarz, komunikatywny / dobry język angielski, auto. Praca po 45 - 47 h tygodniowo. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "brukarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Valby, Denmark
Nov, 23
We're looking for 2 plumbers to Denmark, Valby. Work from 03.12. for 9-12 months. Plumber for underfloor heating + all other plumbing work. We need experienced plumbers, communicative English skills at one candidate, car. Stawka 180 dkk / h gross (for candidates with extensive professional experience rate 190 dkk / h gross), paid accommodation 150 dkk / day, work after 46-50h per week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 plumbers - Denmark". Szukamy 2 do hydraulików do Danii, Valby. Praca od 03.12. na 9-12 miesięcy. Hydraulik do ogrzewania podłogowego + wszystkie inne prace hydrauliczne. Potrzebujmy doświadczonych hydraulików, komunikatywna znajomość języka angielskiego u jednego kandydata, auto. Stawka 180 dkk/h brutto (dla kandydatów z dużym doświadczeniem zawodowym stawka 190 dkk/h brutto), odpłatne zakwaterowanie 150 dkk/dzień, praca po 46-50h tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 hydraulików - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Rostock, Germany
Nov, 22
We are looking for 3 blacksmiths to straighten steel plates to Germany, Rostock. Work for a long period of time. We require experience as a blacksmith, knowledge of English, car. Stake 13 EUR / h net + free accommodation, work 46 hours per week (from March 2019 higher number of hours). Employment by a German company, taxes and insurance paid in Germany. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the topic "3 blacksmiths - Germany". Szukamy 3 kowali do palenia i prostowania blach do Niemiec, Rostock . Praca na długi okres czasu. Wymagamy doświadczenia jako kowal, znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 13 EUR/h netto + bezpłatne zakwaterowanie, praca 46 godzin tygodniowo (od marca 2019 większa liczba godzin). Zatrudnienie przez firmę niemiecką, płacone podatki i ubezpieczenie w Niemczech. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 kowali - Niemcy". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Viborg, Denmark
Nov, 19
We are looking for three pavers to Denmark - Viborg. Work from November 26. or earlier for 3-4 months. We require experience as a paver, 1 person must be able to communicate well English, 1 car for 3 people. Work after 45 - 47 h per week. Salary 155 dkk / h gross, paid accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: paver to Denmark. " Szukamy 3 brukarzy do Danii - Viborg. Praca od 26.11. lub wcześniej na 3-4 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako brukarz, 1 osoba musi umieć komunikatywnie / dobrze język angielski, 1 auto na 3 osoby. Praca po 45 - 47 h tygodniowo. Wynagrodzenie 155 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: brukarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Jutland, Denmark
Nov, 06
We are looking for 3-4 roofers - a subcontracting company or self-employed - Denmark (various cities in Jutland). Work from 19.11 a longer period of time, many projects (if a subcontracting company works). Work for roofers, roofing and sheet metal work. Required professional experience, communicative / good English. Before starting the project, people must have a hotwork course done (there are hot works). Courses can be made online for around PLN 550. Work after 40-50 h per week. Stake 220 dkk / h net, VAT exempt, invoice settlement (remuneration paid in Danish kroner and based on invoice, company-company order). Payments every 2 weeks, accommodation 150 dkk / day. The investor provides working materials, while the subcontractor must have tools and work clothes - shoes. The Polish subcontractor will be notified to the office in the Danish register of subcontractors prior to the start of the project. Individuals and companies interested in submitting the application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "roofing projects Denmark - Polish subcontractor". Szukamy 3-4 dekarzy - firma podwykonawcza lub osoby samozatrudnione - Dania (różne miasta w Jutlandii). Praca od 19.11 dłuższy okres czasu, wiele projektów (jeżeli firma podwykonawcza sprawdzi się). Praca dla dekarzy, kładzenie pap i obróbki blacharskie. Wymagane doświadczenie zawodowe, komunikatywna / dobra znajomość języka angielskiego. Przed rozpoczęciem projektu osoby muszą mieć zrobiony kurs hotwork (są tam prace gorące). Kursy można zrobić online koszt ok 550 zł. Praca po 40-50 h tygodniowo. Stawka 220 dkk/h netto, VAT zwolniony, rozliczenie fakturowe (wynagrodzenie wypłacane w koronach duńskich i na podstawie faktury, zlecenie firma-firma). Płatności co 2 tygodnie, zakwaterowanie 150 dkk/dzień. Inwestor zapewnia materiały robocze, natomiast podwykonawca musi posiadać narzędzia i ubranie robocze - buty. Podwykonawca polski będzie zgłoszony do urzędu w duńskim rejestrze podwykonawców przed rozpoczęciem projektu. Osoby i firmy zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "projekty dekarskie Dania - polski podwykonawca". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Nov, 02
We are looking for 3 concrete/fixers workers - Denmark, Fredericia from 19.11. We require a construction experience, a good command of English. A great asset will be if a person has a car for a trip. One of these 3 people will be selected and will have a job for a longer period of time (4/1 rotation), and the other 2 people have a job for 1 week as a replacement, but maybe in the future will be work for them from the new year for longer. Stawka 160 dkk / h gross, work after 46 hours per week, accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 construction workers-Denmark, Fredericia". Szukamy 3 pracowników do betonu/kucie/stawienia pali betonowych/zbrojenie/prace budowlane - Dania, Fredericia od 19.11. Wymagamy doświadczenia budowlanego, mile widziana znajomość angielskiego.Duży atutem będzie jeśli osoba posiada auto na wyjazd. Jedna z tych 3 osób będzie wybrana i będzie miała pracę na dłuższy okres czasu (rotacje 4/1), a pozostałe 2 osoby mają pracę na 1 tydzień w ramach zastępstwa, ale może w przyszłości będzie dla nich praca od nowego roku na dłużej. Stawka 160 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3 pracowników budowlanych -Dania, Fredericia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Kopenhaga, Denmark
Oct, 19
We are looking for 2 plumbers to Denmark, Copenhagen. Work from 29.10. for a long period of time. Plumber for underfloor heating and plumbing. We need experienced plumbers, communicative knowledge of English, car. Stawka 219 dkk / h gross, paid accommodation, work after 40-50h per week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 plumbers - Denmark". Szukamy 2 do hydraulików do Danii, Kopenhaga. Praca od 29.10. na długi okres czasu. Hydraulik do ogrzewania podłogowego i instalacji wodociągów. Potrzebujmy doświadczonych hydraulików, komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 219 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, praca po 40-50h tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 hydraulików - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Nibe, Denmark
Oct, 18
We are looking for a stainless blacksmith with the skill of welding 141, 135/136 to Denmark, Nibe. Work for 1-2 months. We require experience as a blacksmith and skill in welding 141, 135/136 (no welding certificates required). Communicative English, auto. Stawka 160 dkk / h gross, 50-60 hours a week, paid accommodation 100-150 dkk / day. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "blacksmith - Denmark". Szukamy kowala z umiejętnością spawania 141, 135/136 do Danii, Nibe. Praca na 1-2 miesiące. Wymagamy doświadczenia jako kowal oraz umiejętności w spawaniu 141, 135/136 (nie są wymagane certyfikaty spawalnicze). Komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 160 dkk/h brutto, 50-60 godzin tygodniowo, płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "kowal - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Oct, 16
We are looking for roofer to Denmark, work in the Silkeborg area. Work from now on for several months. We require experience as a roofer in flashing works (bay windows), cutting and joining metal sheets, soldering, gutter installation, and sheet metal work. Communicative English, auto. Stawka 190 dkk / h gross, paid accommodation, work after 50h per week. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "roofer - Denmark". Szukamy 1 dekarza do Danii, praca w okolicy Silkeborg . Praca od teraz na kilka miesięcy. Wymagamy doświadczenia jako dekarz przy obróbkach blacharskich (wykusze), cięcie i łączenie blachy, lutowanie, montowanie rynien, prace blacharskie. Komunikatywna znajomość języka angielskiego, auto. Stawka 190 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie, praca po 50h tygodniowo. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "dekarz - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Oct, 11
We are looking for 4-5 steel fixers to Denmark, Fredericia. Work from 24.10. for three months. We need fixers with a minimum of 3 years of experience, 1 person out of 3-4 must speak communicative / good English, the required car for the group. Stawka 160 dkk / h gross, paid accommodation 100-150 dkk / day, work 50-55h per week. The remuneration will amount to  10.500-11,500 PLN / month net after deducting the accommodation costs + Feriepnge + SH allowance (that is, +2000 PLN / month net supplements) + tax refund in the following year. Danish contract on Danish terms. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "4-5 steel fixers - Denmark". Szukamy 4-5 zbrojarzy do Danii, Fredericia. Praca od 24.10. na 3 miesiące. Potrzebujmy zbrojarzy z minimum 3 letnim doświadczeniem, 1 osoba na 3-4 musi mówić komunikatywnie/dobrze po angielsku, wymagane auto na grupę. Stawka 160 dkk/h brutto, odpłatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień, praca po 50-55h tygodniowo. Wynagrodzenie wyniesie ok 10.500-11.500 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania + dodatek SH + Feriepenge (ok +2000 zł/mc netto) + zwrot podatku. Umowa duńska na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "4-5 zbrojarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Zürych, Switzerland
Oct, 05
We are looking for 5 carpenters to Switzerland, near Zürych. Work from 15.10. for a long period of time. We need carpenters with experience, communicative knowledge of German. Stawka 30 CHF / h (tax 14%), accommodation cost 800-900 CHF / month. More information on emat job offers will be given during a conversation with a representative of a Swiss company. Candidates interested in taking up the job are asked to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "5 carpenters to Switzerland". Szukamy 5 stolarzy do Szwajcarii, k. Zürych. Praca od 15.10. na długi okres czasu. Potrzebujmy stolarzy z doświadczeniem, komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Stawka 30 CHF/h (podatek 14%), zakwaterowanie koszt 800-900 CHF/mc . Więcej informacji na temat oferty pracy będzie udzielane podczas rozmowy z przedstawicielem firmy szwajcarskiej. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "5 stolarzy do Szwajcarii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Zürych, Switzerland
Oct, 04
We are looking for 3 - 4 tilers for Switzerland, near Zürych. Work for a long period of time. We need tilers with experience, communicative knowledge of English or German. Salary 3000 EUR / month gross, accommodation paid by the company (the company pays 500 EUR / month), unlimited number of hours. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to submit a CV to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "3-4 tiles for Switzerland". Szukamy 3 - 4 kafelkarzy do Szwajcarii, k. Zürych. Praca na długi okres czasu. Potrzebujmy kafelkarzy z doświadczeniem, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Wynagrodzenie 3000 EUR/mc brutto, zakwaterowanie płatne przez firmę (firma dopłaca 500 EUR/mc), nielimitowana liczba godzin. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "3-4 kafelkarzy do Szwajcarii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vojens, Denmark
Sep, 25
We are looking for 2 employees to dismantle the machine to Denmark - Vojens. Work from 01/10 for 3-4 weeks. We require experience, communicative knowledge of English and car are welcome. Work 50 hours a week. Salary 153 dkk / h gross, paid accommodation 100-125 dkk/day. Employment by a Danish company on Danish terms. Link with photos regarding this job offer: http://www.findworker.pl/vojens/ If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: "2 fitters/welders to dismantle steel machine to Denmark". Szukamy 2 pracowników do rozbiórki maszyny do Danii - Vojens. Praca od 01.10 na 3-4 tygodnie. Wymagamy doświadczenia, mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 50 h tygodniowo. Wynagrodzenie 153 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie 100-125 dkk/dzień . Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Link ze zdjęciami odnośnie tej oferty pracy: http://www.findworker.pl/vojens/ Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik do rozbiórki maszyn do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Horsens, Denmark
Sep, 17
We are looking for 4 bricklayers to Denmark - Horsens. Work for over 2 months from 24/09. We require experience as a bricklayer - experience in insulation and renovation work. Communication skills in English and car are welcome. Work after 45 hours per week (possibly more hours). Salary 150 dkk / h gross, paid accommodation around 1200-1500 dkr. per month (mainly 2-person rooms). Employment by a Danish company on Danish terms. If you are interested, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "bricklayer to Denmark". Szukamy 4 murarzy do Danii - Horsens. Praca na ponad 2 miesiące od 24.09. Wymagamy doświadczenia jako murarz - doświadczeniem w pracach izolacyjnych i remontowych. Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto. Praca po 45 h tygodniowo (możliwe że więcej godzin). Wynagrodzenie 150 dkk/h brutto, płatne zakwaterowanie około 1200-1500 dkk na miesiąc (głównie pokoje 2 osobowe). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "murarz do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.