Category: Carpenters

Odder, Denmark
Mar, 05
We are looking for 2 construction carpenters to work in Aarhus in Denmark, in Odder, job from 16.03.2020, for 3 months, job for 46-50 hours per week, salary 150 dkk/h brutto, candidates must be educated carpenters with large experience, one must speak communicative English and have a car to come from accommodation to working place. Work is to build a new large building wooden sides, also building steel structure roof. Accommodation provided by company cost 150 dkk/day. Hiring by Danish company on Danish basis.  Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotaton in subject " carpenter to Odder". Szukamy 2 cieśli konstrukcyjnych do pracy w Aarhus w Danii, w Odder, praca od 16.03.2020, przez 3 miesiące, praca 46-50 godzin tygodniowo, wynagrodzenia 150 dkk/h brutto, kandydaci muszą posiadać duże doświadczenie jako cieśle konstrukcyjni przy wznoszeniu dachów, muszą mówić komunikatywnym angielskim i mieć samochód, aby jeździć z zakwaterowania do miejsca pracy. Prace na wysokościach. Prace polegają na budowie nowego dużej  hali drewniano-stalowej, również dachu wg. konstrukcji stalowej. Zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień, potrącane z wynagrodzenia. Zatrudnianie przez duńską firmę na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o podesłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z adnotacją "cieśla konstrukcyjny Odder". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Oslo, Norway
Feb, 18
We are looking for 20 carpenters to Norway. Work for long term, start in March 2020, job in Oslo and Fredrikstad. Projects done by Norwegian construction developer company building whole district of apartments and blocks of flats in Norway. Carpenters will work with installing windows, doors, floors, also work with wooden constructions. Candidates must be experienced and speak comunicative English, workers should come in group of 3-4 workers with own car. Work 37-40 hours per week, salary for start 190 nok/h brutto. Paid accommodation provided by company, deducted cost from salary (cost per person: 1500 nok/month + electricity + internet). First 3 days is trial period, if workers will not be accepted by company they will not be paid for those 3 days but they will not pay for those 3 days of accommodation. Transport and cost of transport is beared by workers. Workers who are accepted by be offered contracts for 1 month, next contract for 3 months (with raised salary: 200 nok/h brutto), next 12 months. First payment of salary is done only when workers get active tax cards in Norway, not earlier (no advance payments possible), next salaries each 1 per month. Candidates interested in this job offer please send application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "carpenters to Norway" Poszukujemy 20 stolarzy do Norwegii. Praca długoterminowa, rozpoczęcie w marcu 2020 r., praca w Oslo i Fredrikstad. Projekty realizowane przez norweską firmę deweloperską budującą całą dzielnicę mieszkań i bloków mieszkalnych w Norwegii. Stolarze będą pracować z instalacją okien, drzwi, podłóg, a także pracować z drewnianymi konstrukcjami. Kandydaci muszą być doświadczeni i mówić komunikatywnie po angielsku, pracownicy powinni przyjechać w grupie 3-4 pracowników z własnym samochodem. Praca 37-40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie na start 190 nok/h brutto. Płatne zakwaterowanie świadczone przez firmę, odjęty koszt od wynagrodzenia (koszt od osoby: 1500 nok / miesiąc + energia elektryczna + internet). Pierwsze 3 dni to okres próbny, jeśli pracownicy nie zostaną zaakceptowani przez firmę, nie otrzymają zapłaty za te 3 dni, ale nie zapłacą za te 3 dni zakwaterowania. Transport i koszty transportu ponoszą pracownicy. Pracownicyzaakceptowani otrzymają oferty na 1 miesiąc, następną umowę na 3 miesiące (z podwyższonym wynagrodzeniem: 200 nok/h brutto), kolejne 12 miesięcy. Pierwsza wypłata wynagrodzenia odbywa się tylko wtedy, gdy pracownicy otrzymują aktywne karty podatkowe w Norwegii, a nie wcześniej (nie są możliwe zaliczki), kolejne wynagrodzenia co 1 miesiąc. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: "20 stolarzy - Norwegia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Frederikshavn, Denmark
Feb, 04
We are looking for 7 carpenters in Denmark, Frederikshavn (and within a 100km radius, sometimes in Copenhagen). Work from now on for a long period of time. Construction of houses and renovation of many apartments. We are looking for carpenters who can make roofs (roofing tiles, eternit roofs and felt roofs), as well as assemble kitchens, install plasterboard and wooden floors, etc. We require communicative English skills for several candidates, a car is welcome (the company has a car 6 people) and basic tools. Workers should bring protective clothing and footwear. After some time, the company will provide new clothes. Working 50-60 hours a week (or more), employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks, salary 150 dkkk / h gross + free accommodation. The company guarantees a 270 sq m house with 10 rooms. Each room has bunk beds. Employees can share rooms at their own discretion. The house is located in Aalbæk between Frederikshavn and Skagen. The house has internet, fridge and freezer in a large kitchen. There are 4 toilets and 2 bathrooms. Candidates interested in taking a job, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "carpenter - Denmark" Szukamy 7 stolarzy do Danii, Frederikshavn (oraz w promieniu 100km, czasem w Kopenhadze). Praca od teraz na długi okres czasu. Budowa domów oraz remont wielu mieszkań. Szukamy stolarzy, którzy potrafią wykonywać dachy (dachówki, dachy eternit i dachy filcowe), także montować kuchnie, instalować płyty gipsowo-kartonowe i drewniane podłogi itp. Wymagamy u kilku kandydatów komunikatywnej znajomości języka angielskiego, miele widziane auto (firma posiada w razie czego samochód 6 osobowy) oraz podstawowe narzędzia. Pracownicy powinni zabrać ze sobą odzież roboczą i obuwie ochronne. Po pewnym czasie pracy firma zapewni nowe ubrania.Praca po 50-60h tygodniowo (lub więcej), zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 150 dkk/h brutto + bezpłatne zakwaterowanie. Firma gwarantuje dom o powierzchni 270 m2 z 10 pokojami. W każdym pokoju znajdują się łóżka piętrowe. Pracownicy mogą dzielić pokoje według własnego uznania. Dom położony jest w Aalbæk między Frederikshavn i Skagen. W domu znajduje się internet, lodówka i zamrażarka w dużej kuchni. Są 4 toalety i 2 łazienki. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "stolarz - Dania" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vinderup, Denmark
Jan, 23
We are looking for 3 carpenters in Denmark, Vinderup. Getting started 27.01. Construction of modular houses and pavilions. Candidates must have experience of working as carpenters for a minimum of 3-4 years, must speak a communicative English and have one car to travel. Work for 37-45 hours a week with supplements, employment by a Danish company on Danish terms, payments every 2 weeks, gross pay of 160 dkk / h for carpenters with extensive experience (140 dkk / h gross for less experienced). Paid accommodation 100 dkk / day. Candidates interested in taking a job, please send an application to the address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject: "carpenter - Denmark" Szukamy 3 stolarzy do Danii, Vinderup. Rozpoczęcie pracy 27.01. Budowa domów modułowych i pawilonów. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako stolarze minimum 3-4 lata, muszą mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać jedno auto na wyjazd. Praca po 37-45h tygodniwo z dodatkami, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 160 dkk/h brutto dla stolarzy z dużym doświadczeniem (stawka 140 dkk/h brutto dla mniej doświadczonych). Płatne zakwaterowanie 100 dkk/dzień. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "stolarz - Dania" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Herning, Denmark
Sep, 20
We are looking for 2 platerboard fitters / carpenters in Denmark, Herning. Work from 23/09. for 1.5-2 months. Required experience as a carpenter / fitter, communicative knowledge of English and a car for 2 people. Work after 40-46 hours, rate 160 dkk / h gross, accommodation 100 dkk / day (double room). Employment by a Danish company on Danish terms. Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject of the email: "2 platerboard fitters / carpenters - Denmark". Szukamy 2 monterów karton - gips / stolarzy do Danii, Herning. Praca od 23.09. na 1,5-2 miesiące. Wymagane doświadczenie jako stolarz / monter k/g, komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz auto na 2 osoby. Praca po 40-46 h, stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100 dkk/dzień (pokój podwójny). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 monterów k/g - stolarzy - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Norrköping, Sweden
Aug, 28
We are looking for 1cabinet maker, joinery to Sweden, Norrköping (150km south of Stockholm). Start working on 02.09 for a longer period of time. Work in a factory producing stairs, doors and windows in the old style also some furniture. We are looking for a qualified employee with at least 5 years of experience in woodworking. Welcome experience in CNC programming. The monthly salary will be about 23,000 SEK/mc net. The amount may be higher if the candidate has a large experience and skills. Work 40 hours per week (sometimes more) between 7-16:30 and 7-13:30 on Fridays. The company has no accommodation but can look for one. interested in this job offer are kindly requested to send their application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line: "cabinet maker, joinery to Sweden". Szukamy 1 stolarza meblowego do Szwecji, Norrköping (150 km na południe od Sztokholmu). Początek pracy 02.09 na dłuższy okres czasu. Praca w fabryce produkującej schody, drzwi i okna w starym stylu również niektóre meble. Poszukujemy wykwalifikowanego pracownika z minimum 5-letnim doświadczeniem w obróbce drewna. Mile widziane doświadczenie w programowaniu CNC. Miesięczne wynagrodzenie wyniesie około 23.000 SEK/mc netto. Kwota może być większa, jeśli kandydat ma duże doświadczenie i umiejętności. Praca 40 godzin tygodniowo (czasem więcej) w godzinach 7-16:30 a w piątki 7-13.30. Firma nie ma zakwaterowania, ale może poszukać.  Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie: „stolarz meblowy do Szwecji”. Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Sörsjön, Sweden
Aug, 12
We are looking for 1 carpenter to Sweden, Sörsjön. Work from 19.08. for 3-4 months. We need experienced and versatile person to work in carpenter works, installing windows and garage doors, making wooden stairs (from scratch) in a big wooden house, making walls and indoor roof in house, work with electrical saws and nailers. Worker must be experienced and speak communicative /good English, good if have own car. Company provides accommodation for worker, salary 14,5 EUR/h netto, work 50+ hours per week. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with note in subject: "carpenter to Sweden". Poszukujemy 1 stolarza do Szwecji, Sörsjön. Praca od 19.08. na 3-4 miesiące. Potrzebujemy dokładnej i wszechstronnej osoby do pracy w pracach stolarskich, zakładania okien i bram garażowych, wykonywania schodów drewnianych (od podstaw) w dużym domu drewnianym, wykonanie ścian i sufitów w drewnianym domu, pracy z piłami elektrycznymi i gwoździarką. Pracownik musi być doświadczony i mówić komunikatywnie/dobrze po angielsku, mile widziane, jeśli ma własny samochód. Firma zapewnia bezpłatnie zakwaterowanie dla pracownika, wynagrodzenie 14,5 EUR/h netto, praca 50+ godzin tygodniowo. Kandydaci zainteresowani pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem: „stolarz do Szwecji” Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Vinderup, Denmark
Aug, 06
We are looking for 2 carpenters to Denmark, Vinderup. Starting work on 12.08. for 6 weeks or more if the employee is successful. Construction of modular houses and pavilions. Candidates must have experience in working as carpenters, must speak English and have one car for the trip. Work after 50 hours per week, employment in a Danish company on Danish terms and conditions, payments every 2 weeks, gross wage 140 - 150 dkk/h. Paid accommodation 100-150 dkk/day. Candidates interested in taking up a job should send their application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "carpenter - Denmark". Szukamy 2 stolarzy do Danii, Vinderup. Rozpoczęcie pracy 12.08. na 6 tygodni lub więcej jeżeli pracownik się sprawdzi. Budowa domów modułowych i pawilonów. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w pracy jako stolarze, muszą mówić komunikatywnie w języku angielskim oraz posiadać jedno auto na wyjazd. Praca po 50 h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 140 - 150 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "stolarz - Dania" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hønefoss, Norway
Jul, 03
We are looking for 5 carpenters to construct special designed bridge in Norway, Hønefoss. Start 08.07, job for 4 weeks only. Work with NOT large elements, mainly cut and mount wooden boards, that creates special design. Carpenters must have minium 5 years experience at work as carpenter and must speak communicative/good English, must have own working clothes and shoes. Job 60 hours per week, hiring by Danish company, salary 170 dkk/h brutto + food money 500 dkk/day of work, flights to Oslo and back and also transport in Norway on cost of company, free accommodation. Monthly avarage salary about 21.000 PLN/month netto (this counted with food money). Candidates interested in this job offer please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject: "carpenter to Norway" Szukamy 5 stolarzy do Norwegii do skonstruowania specjalnie zaprojektowanego mostu drewnianego w Norwegii w Hønefoss. Rozpoczęcie pracy 08.07.2019, praca tylko na 4 tygodnie. Praca z małymi elementami, głównie cięcie i montaż niewielkich elementów drewnianych, które będą tworzyć specjalną konstrukcję. Stolarze muszą mieć minimum 5 lat doświadczenia w pracy jako stolarze i muszą mówić komunikatywnie/dobrze w j. angielskim, muszą mieć własne ubranie robocze i buty na wyjazd (obowiązkowo). Praca po 60h tygodniowo, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie, wynagrodzenie 170 dkk/h brutto + dieta na jedzenie 500 dkk/za każdy dzień roboczy, zwrócony koszt za przeloty do Norwegii i z powrotem, a także zapewniony transport na miejscu, bezpłatne zakwaterowanie. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto około 21.000 zł/mc netto (wliczając tu pieniądze za dietę). Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "stolarz do Norwegii" Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Sörsjön, Sweden
Jun, 19
We are looking for 1 carpenter to Sweden, Sörsjön - job for 3-4 months. We need experienced and versatile person to work in carpenter works, installing windows and garage doors, making wooden stairs (from scratch) in a big wooden house, making walls and indoor roof in house, work with electrical saws and nailers. Worker must be experienced and speak communicative /good English, good if have own car. Company provides accommodation for worker, salary 13 EUR/h netto, work 50+ hours per week.  Start of work - middle of July. Candidates interested in this job please send application at email rekrutacja@findworker.pl with note in subject: "carpenter to Sweden" Poszukujemy 1 stolarza do Szwecji, Sörsjön - praca na 3-4 miesiące. Potrzebujemy dokładnej i wszechstronnej osoby do pracy w pracach stolarskich, zakładania okien i bram garażowych, wykonywania schodów drewnianych (od podstaw) w dużym domu drewnianym, wykonanie ścian i sufitów w drewnianym domu, pracy z piłami elektrycznymi i gwoździarką. Pracownik musi być doświadczony i mówić komunikatywnie/dobrze po angielsku, mile widziane, jeśli ma własny samochód. Firma zapewnia bezpłatnie zakwaterowanie dla pracownika, wynagrodzenie 13 EUR/h netto, praca 50+ godzin tygodniowo. Początek pracy - koniec czerwca. Kandydaci zainteresowani pracą prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem: „stolarz do Szwecji” Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.    
Maastricht lub Sittard, Netherlands
Apr, 09
We are looking for 4 shuttering carpenter for the Netherlands, Maastricht or Sittard. Work from 25.04. for 2-3 months. Required experience as a formwork carpenter, communicative knowledge of English. The salary is 480,00 EUR - 500,00 EUR net per week with health insurance and accommodation paid, + holiday money +8%. Candidates interested in taking up a job are kindly requested to send their application to rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of the email: "shuttering carpenter". Szukamy 4 cieśli szalunkowych do Holandii, Maastricht lub Sittard. Praca od 25.04. na 2-3 miesiące. Wymagane doświadczenie jako cieśla szalunkowy, komunikatywna znajomość języka angielskiego. Wynagrodzenie wynosi 480,00 eur - 500,00 eur netto za tydzień z opłaconym ubezpieczeniem zdrowotnym i zakwaterowaniem, + pieniądze wakacyjne +8% . Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "cieśla szalunkowy Holandia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Jan, 11
We are looking for 7 steelfixers + 5shuttering carpenters +3 concrete workers for various construction works, e.g. work in concrete, forging, concrete piles, etc. We are looking for 7 reinforcement workers + 5 carpenters +3 construction workers for various construction works, e.g. work in concrete, forging, concrete piles construction, etc. Working in Denmark, Fredericia. Start of work 04.02.2019. The company has a high demand for quality and pace of work, after 2-3 weeks the best will be selected, the rest unfortunately for a short period of time, but the work will be done for the whole year 2019. We require experience, a welcome communicative English (people with good English and extensive experience can work as leaders with a higher rate). My own car is welcome. Working at 46 hours a week, pay 160 dkk/h gross, accommodation paid, deducted from the salary (cost 100-120 dkk/day, single/double rooms), rotation plans 4/1, 5/1 or 6/2, remuneration paid every 2 weeks (Danish company pays Fritvalgs SH and Feriepenge). Employment by a Danish company on Danish conditions. Transport costs from the accommodation to the place of work on the employee's side, accommodation 15-20 km from the place of work. Employees must have their own working clothes and shoes above the ankle (essential requirement). A clean criminal record from the district court is required. If you are interested in taking up a job, please send your application to an e-mail address: rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject: The application should be sent to the following address: "steelfixers, carpenter, concrete worker to Denmark". Szukamy 7 zbrojarzy+ 5 cieśli +3 pracowników budowlanych do różnych prac budowlanych np praca w betonie, kucie, stawianie pali betonowych itd. Praca w Danii, Fredericia. Początek pracy 04.02.2019. Firma ma duże wymaganie jeśli chodzi o jakość i tempo pracy, po 2-3 tygodniach zostaną wybrani najlepsi, reszta niestety na krótki okres czasu, ale praca docelowo na cały rok 2019. Wymagamy doświadczenia, mile widziany komunikatywny j. angielski (osoby z dobrym j. angielskim i dużym doświadczeniem mogą pracować jako liderzy z wyższą stawką). Mile widziane własne auto. Praca po 46h tygodniowo, wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, potrącane z wynagrodzenia (koszt 100-120 dkk/dzień, pokoje pojedyncze/podwójne), plany rotacyjne 4/1, 5/1 lub 6/2, wynagrodzenie płatne co 2 tygodnie ( firma duńska opłaca Fritvalgs SH i Feriepenge). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Koszt transportu od zakwaterowania do miejsca pracy po stronie pracownika, zakwaterowania w odległości 15-20 km od miejsca pracy. Pracownicy muszą mieć własne ubranie robocze i buty powyżej kostki (wymóg konieczny). Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności uzyskane z sądu rejonowego. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: "zbrojarz, cieśla, pracownik budowlany do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredericia, Denmark
Jan, 02
We are looking for 3 shuttering carpenters / steel fixers to work in Denmark, Fredericia, people needed with a car, English is not required. Beginning of work 07.01.2019, work for a long period of time (forecast: all year 2019), work on the construction site, work with formwork. At the end of January, we will need another 6 carpenters / fixers (who will sometimes work as steel fixers and sometimes as carpenters - as part of the rotation). Work after 46 hours per week, pay 160 dkk / h gross, paid accommodation, deducted from wages (cost 100-120 dkk / day, single / double rooms), rotation plans 4/1 or 6/2, payable every 2 weeks, employment by a Danish company under Danish conditions. A certificate of good conduct from the district court is required. Candidates interested in taking up the job, please send the application to the email address: rekrutacja@findworker.pl in an annotation on the topic: "3 shuttering carpenters / steel fixers to Denmark". Szukamy 3 cieśli szalunkowych / zbrojarzy do pracy w Danii, Fredericia, potrzebne osoby z autem, angielski nie jest wymagany. Rozpoczęcie pracy 07.01.2019, praca na długi okres czasu (prognoza: cały rok 2019), praca na placu budowy, praca z szalunkami. Pod koniec stycznia będziemy potrzebować jeszcze 6 cieśli szalunkowych/zbrojarzy, (którzy będą czasem pracować jako zbrojarze a czasem jako cieśle - w ramach rotacji). Praca po 46h tygodniowo, wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, potrącane z wynagrodzenia (koszt 100-120 dkk/dzień, pokoje pojedyncze/podwójne), plany rotacyjne 4/1 lub 6/2, wynagrodzenie płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności uzyskane z sądu rejonowego. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: "3 cieśli szalunkowych / zbrojarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Fredericia, Denmark
Dec, 27
We are looking for 1 shuttering carpenter with car to work in Denmark. Start 07.01.2019, work in Fredericia, job for long term (whole 2019) on construction sites, work with concrete workers and steel fixer, work 46 hours per week, salary 160 dkk/h brutto, accommodation paid (100-120 dkk/day), rotation plans 4/1 or 6/2, salary paid every 2 weeks, hiring by Danish company on Danish basis. Candidates interested in this job offer please send your application at email rekrutacja@findworker.pl with anotation in subject " shuttering carpenter with car to Fredericia" Szukamy 1 cieślę szalunkowego do pracy w Danii, Fredericia, potrzebna osoba z autem, angielski nie jest wymagany. Rozpoczęcie pracy 07.01.2019, praca na długi okres czasu (prognoza: cały rok 2019), praca na placu budowy, praca z szalunkami. Praca po 46h tygodniowo, wynagrodzenie 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne, potrącane z wynagrodzenia (koszt 100-120 dkk/dzień, pokoje pojedyncze/podwójne), plany rotacyjne 4/1 lub 6/2, wynagrodzenie płatne co 2 tygodnie, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich. Wymagane jest zaświadczenie o niekaralności uzyskane z sądu rejonowego. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@findworker.pl w adnotacją w temacie: "cieśla szalunkowy z autem do Danii" Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku  
Viborg, Denmark
Nov, 30
We are looking for 1 carpenter / platerboard fitter for Denmark, k. Viborg. Work from 10.12. until 21/12 then continuation after the new year. Work for many months. Required experience as a carpenter / fitter k/g, necessary communicative knowledge of English and auto. Work after 50 - 52 h, rate 161,5 dkk / h gross, accommodation 100 - 150 dkk / day. Employment by a Danish company on Danish conditions Candidates interested in taking up a job, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject of the email: "1 carpenter /fitter - Denmark". Szukamy 1 stolarza / montera karton - gips do Danii, k.Viborg. Praca od 10.12. do 21.12. następnie kontynuacja po nowym roku. Praca na wiele miesięcy. Wymagane doświadczenie jako stolarz / monter k/g, konieczna komunikatywna znajomość języka angielskiego i auto. Praca po 50 - 52 h, stawka 161,5 dkk/h brutto, zakwaterowanie 100 - 150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 stolarz/ monter k/g - Dania". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Nov, 29
We are looking for 1 carpenter to Denmark, Aalborg. Work from 03.12. for a long period of time. Various carpentry work, house finishes, skirting, okra floors, etc. Experience required as a carpenter, communicative English, car. Work after 37-45 h (additional paid overtime over 37 h), rate 160 dkk / h gross, accommodation paid for by employees. Employment by a Danish company on Danish terms Candidates interested in taking up a job please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation in the subject line of an email: "1 carpenter - Aalborg". Szukamy 1 stolarza do Danii, Aalborg. Praca od 03.12. na długi okres czasu. Różne prace stolarskie, wykończenia domów, listwy, podłogi okra itp. Wymagane doświadczenie jako stolarz, komunikatywny język angielski, auto. Praca po 37-45 h (dodatkowo płatne nadgodziny powyżej 37 h), stawka 160 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "1 stolarz - Aalborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Silkeborg, Denmark
Nov, 29
We are looking for 2 carpenters / plasterer fitters for Denmark, Silkeborg. Work from 03.12. for a minimum of 12 weeks. Required experience as stolarz / monter k / g, one person communicative English, auto. Work after 46 h, Rate 155 dkk / h gross, accommodation paid for by employees. Employment by a Danish company on Danish terms Candidates interested in taking up employment, please send an application to the email address rekrutacja@findworker.pl with an annotation on the subject of the email: "2 carpenters - Silkeborg". Szukamy 2 stolarzy / monterów karton gips do Danii, Silkeborg. Praca od 03.12. na minimum 12 tygodni. Wymagane doświadczenie jako stolarz / monter k/g, jedna osoba komunikatywny język angielski, auto. Praca po 46 h, stawka 155 dkk/h brutto, zakwaterowanie odpłatne przez pracowników. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: "2 stolarzy - Silkeborg". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Fredericia, Denmark
Nov, 13
We are looking for 2 shuttering carpenters - Denmark, Fredericia. Work from November 19. to Christmas and then 2 months after the new year. We require experience as a formwork carpenter, 1 person must have a communicative knowledge of English. A great advantage will be if a person has a car for a trip. Rate 160 dkk / h gross, work 46h per week, accommodation 100-150 dkk / day. Employment by a Danish company with Danish terms, payments every 2 weeks.Candidates interested in taking up the job are asked to submit a cv to rekrutacja@findworker.pl with a note on the subject of "2 shuttering carpenters - Denmark, Fredericia". Szukamy 2 cieśli szalunkowych - Dania, Fredericia. Praca od 19.11. do świąt i następnie 2 miesiące po nowym roku. Wymagamy doświadczenia jako cieśla szalunkowy, 1 osoba musi posiadać komunikatywną znajomość języka angielskiego. Duży atutem będzie jeśli osoba posiada auto na wyjazd. Stawka 160 dkk/h brutto, praca po 46h tygodniowo, zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatności co 2 tygodnie. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy prosimy o podesłanie cv na rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 cieśli szalunkowych -Dania, Fredericia". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Sep, 26
We are looking for 1-2 carpenters to Denmark - near Aalborg. Renovation of 20 houses. The beginning of work 01.10. We require work experience as a carpenter, a nice communicative knowledge of English and a personal car. Work 50-55 hours a week, pay 150 dkk / h gross. Paid accommodation 100-150 dkk / day. Employment by Danish on Danish terms. Candidates interested in taking up employment, please send the application to the email address rekrutacja@findworker.pl with the annotation in the subject email: 1-2 joiners to Denmark. " Szukamy 1-2 stolarzy do Danii - k. Aalborg. Remont 20 domów. Początek pracy 01.10. Wymagamy doświadczenia w pracy jako stolarz, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz własne auto. Praca 50-55 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 150 dkk / h brutto. Płatne zakwaterowanie 100-150 dkk/dzień. Zatrudnianie przez duńską na warunkach duńskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o przesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie emaila: 1-2 stolarzy do Danii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Roermond, Netherlands
Aug, 30
We are looking for 2 carpenters to the Netherlands - Roermond. Work from 10.09 for a longer period of time. We require experience, nice communicative knowledge of English. Work 40 hours a week, pay 480 - 500 euros / week net + free accommodation + insurance and 8% holiday and holiday money. Employment by a Dutch employment agency, on Dutch terms. Candidates interested in this job offer should send their application to the e-mail address rekrutacja@findworker.pl with the annotation on the topic "2 carpenters to the Netherlands". Szukamy 2 stolarzy do Holandii - Roermond . Praca od 10.09 na dłuższy okres czasu. Wymagamy doświadczenia, mila widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. Praca 40 godzin tygodniowo, wynagrodzenie 480 - 500 euro / tydzień netto + bezpłatne zakwaterowanie + ubezpieczenie oraz 8% pieniądze wakacyjne i urlopowe. Zatrudnianie przez holenderską agencję pracy, na warunkach holenderskich. Kandydaci zainteresowani tą ofertą pracy powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail rekrutacja@findworker.pl z adnotacją w temacie "2 stolarzy do Holandii". Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.