Esbjerg, Denmark
Aug, 14
We are looking for 2 production workers with a car, work near Esbjerg, from 16.08, work 42-44 hours a week, gross rate of 150 dkk/h + allowances for overtime over 37 hours a week, work with screwdrivers, production, painting, making housing modules, people will trained for work, work for a long period of time, 5/2 rotation, employment by a Danish company on Danish terms, sh, holidays, retirement, tax refund, payslips every 2 weeks. Accommodation from a Danish company, double room 2500 dkk / month, single room 3250 dkk / month. If you are interested, please text or e-mail to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject "2 Esbjerg production workers" Szukamy 2 pracowników produkcyjnych z autem, praca koło Esbjerg, od 16.08, praca po 42-44 h tygodniowo, stawka 150 dkk/h brutto + dodatki za nadgodziny powyżej 37h tygodniowo, prace z wkrętarkami, produkcyjne, malowanie, robienie modułów mieszkaniowych, osoby będą szkolone do pracy, praca na długi okres czasu, rotacje 5/2, zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, sh, feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie. Zakwaterowanie od firmy duńskiej, pokój podwójny 2500 dkk/mc, pokoj pojedynczy 3250 dkk/mc.W razie zainteresowania proszę o smsa lub maila na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie "2 pracowników produkcyjnych Esbjerg"
Aalborg, Denmark
Jul, 27
We are looking for 2 welders 141 stainless steel for Denmark, Aalborg. Work from 07.08. for a long period of time. Welded small parts in stainless steel, 3mm-4mm sheets. Experience required, valid welding certificate for stainless steel, basic or communicative knowledge of English. A car for travel is welcome. Rate 187 dkk/h gross + paid extras for overtime, accommodation cost 150 dkk/day for a single room. 50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "2 welders 141 – Aalborg – Denmark". Szukamy 2 spawaczy 141 stal nierdzewna do Danii, Aalborg. Praca od 07.08. na długi okres czasu. Spawane drobne elementy w stali nierdzewnej, blachy 3mm-4mm. Wymagane doświadczenie, ważny certyfikat spawalniczy na stal nierdzewną, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 187 dkk/h brutto+płatne dodatki za nadgodziny, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “2 spawaczy 141 – Aalborg – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Copenhagen, Denmark
Jul, 20
We are looking for 1 couple for a pastry factory/bakery – Denmark, near Copenhagen. Work from 07/24/2023 for a long period of time. Monotonous work on the belt, kneading the dough, packing into molds, work in the factory, employees will be trained on site. Candidates do not need to have experience in a bakery, it is important that they are fit, able to work 5 days a week (from 14:30 to evening hours). Communicative English required. The rate is 77 dkk/h net (fixed rate), work after about 45 hours a week. Paid accommodation costs 1000 dkk/month per person (1 double room). The average monthly salary is about PLN 7,500-8,000 net per month after deduction of accommodation costs. Possible reunions to Poland after 3 months for 2 weeks of holidays. Agreement through a Polish agency, payments once a month – on the 10th of the next month for the entire previous month, a one-time advance payment of 3000 dkk available after 2 weeks. If you are interested, please contact me or send your CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "1 couple to work in a bakery – Denmark". Szukamy 1 pary do fabryki ciasta włoskiego/piekarni – Dania, k. Kopenhagi. Praca od 24.07.2023 na długi okres czasu. Monotonna praca przy taśmie, ugniatanie ciasta, pakowanie do forem, praca w fabryce, pracownicy będą przeszkoleni na miejscu. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia w piekarni, ważne by były sprawne, zdolne do pracy 5 dni w tygodniu (od godz 14:30 do godzin wieczornych). Wymagany komunikatywny język angielski. Stawka 77 dkk/h netto (stawka stała), praca po około 45 h tygodniowo. Płatne zakwaterowanie koszt 1000 dkk/mc za osobę (1 pokój podwójny). Średnie miesięczne wynagrodzenie ok 7500-8000 zł/mc netto po odliczeniu kosztów zakwaterowania. Możliwe zjazdy do Polski po 3 miesiącach na 2 tygodnie wakacji. Umowa przez agencję polską, płatności raz w miesiącu – 10 dnia następnego miesiąca za cały poprzedni miesiąc, dostępna jednorazowa zaliczka 3000 dkk po 2 tygodniach. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub wysłanie cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “1 para do pracy w piekarni – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”. Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jul, 18
We are looking for 1 earthworker / helper for simple earthworks with a car, work in Denmark, Copenhagen. Work from 19.07 or 24.07, possible work for several months. Earthworks, support for excavator operators. The gross rate is 182 dkk/h, the company can arrange accommodation for a single room (cost 150 dkk/day). Work per week 37-40-45 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "earth worker/helper Copenhagen". Szukamy 1 pracownika ziemnego/pomocnika do prostych prac ziemnych z autem, praca w Danii, Kopenhaga. Praca od 19.07 lub 24.07, możliwa praca na kilka miesięcy. Prace ziemne, wsparcie operatorów koparek. Stawka 182 dkk/h brutto, firma może zorganizować zakwaterowanie pokój pojedynczy (koszt 150 dkk/dzień). Praca tygodniowo 37-40-45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "pracownik ziemny/pomocnik Kopenhaga". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Trondheim, Norway
Jul, 18
We are looking for 3 welders 141 stainless steel for Norway, Trondheim. Work from 01.08. for several months, welding of pipes and sheets, stainless steel. We require experience, communicative knowledge of English, valid certificate 141 FM5 required. Gross rate of NOK 246/h + daily allowance of NOK 637 for each day of work in the company, 50 hours of work per week. Free accommodation. Rotations 6-7/2. Two flights within 14 weeks of work – the company's expense, the rest at your own expense. Payments every month. Employment by a Norwegian company on Norwegian terms. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 welders 141 – Norway". Szukamy 3 spawaczy 141 stal nierdzewna do Norwegii, Trondheim. Praca od 01.08. na kilka miesiecy, spawanie rur i blach, stal nierdzewna. Wymagamy doświadczenia, komunikatywna znajomość języka angielskiego, wymagany ważny certifikat 141 FM5. Stawka 246 nok/h brutto + dieta 637 nok za każdy dzień pracy w firmie, 50 godzin pracy tygodniowo. Bezpłatne zakwaterowanie. Rotacje 6-7/2. Dwa loty w okresie 14 tygodni pracy – koszt firmy, pozostałe na własny koszt. Płatności co miesiąc. Zatrudnienie przez firmę norweską na warunkach norweskich. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "3 spawaczy 141 – Norwegia". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Hillerød, Denmark
Jul, 18
We are looking for 10 sprinkler fitters for Denmark, Hillerød. Start of work 31/07 and 16/08 to 29/03/2025 (4 projects). Installation of sprinklers in new construction. Candidates must have 5 years of experience installing piping systems for low pressure sprinkler installations. All you need is experience in the manufacture and installation of pipes (pipe dimensions 2 – 6 inches). Knowledge of English and own car are preferred. Working 50 hours a week. Salary 210 dkk/h gross for the first 3 weeks, then 218 dkk/h gross. Paid accommodation 300 dkk/week. Contract by a Danish company on Danish terms, payslips every 2 weeks, paid Christmas bonuses SH and holiday Feriepenge + tax refund next year. Candidates interested in taking up a job, please send an application to rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "10 sprinkler fitters to Denmark". Szukamy 10 monterów zraszaczy do Danii, Hillerød. Rozpoczęcie pracy 31.07 i 16.08 do 29.03.2025 (4 projekty). Instalacja zraszaczy w nowym budownictwie. Kandydaci muszą mieć 5 lat doświadczenia w instalacji systemów rurociągów dla niskociśnieniowych instalacji zraszaczy. Wystarczy doświadczenie w wykonaniu i montażu rur (wymiary rur 2 – 6 cali). Preferowana jest znajomość języka angielskiego i własny samochód. Praca po 50 h tygodniowo. Wynagrodzenie 210 dkk/h brutto przez pierwsze 3 tygodnie, następnie 218 dkk/h brutto. Płatne zakwaterowanie 300 dkk/tydzień. Umowa przez firmę duńską na warunkach duńskich, payslipy co 2 tygodnie, płatne dodatki świąteczne SH oraz wakacyjne Feriepenge + zwrot podatku w następnym roku. Kandydaci zainteresowani podjęciem pracy proszę o podesłanie aplikacji na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "10 monterów zraszaczy do Danii". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Nakskov/Rødby, Denmark
Jul, 14
We are looking for 4 electricians to Denmark, Nakskov/Rødby. Work from 17.07. for 6 weeks. Work for 2 weeks in Nakskov pulling large cables followed by work for 4 weeks in Rødby on cable routes and cable pulling. Concrete factory wiring. Working from a lift, from a height of up to 30 meters. 2 years of experience required, communicative/good command of English for half of the employees. A car for travel is welcome. The rate is 210 dkk/h gross, accommodation costs 785.25 dkk/week. 46 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 electricians – Denmark". Szukamy 4 elektryków do Danii, Nakskov/Rødby. Praca od 17.07. na 6 tygodni. Praca na 2 tygodnie w Nakskov przy przeciąganiu dużych kabli następnie praca na 4 tygodnie w Rødby przy trasach kablowych i przeciąganie kabli. Okablowanie fabryki betonu. Praca z windy, z wysokości do 30 metrów. Wymagane 2-letnie doświadczenie, komunikatywna/dobra znajomość języka angielskiego u połowy pracowników. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 210 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 785,25 dkk/tydzień. Tygodniowo 46 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 elektryków – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Odense, Denmark
Jul, 13
We are looking for 8 excavator operators for Denmark, Odense. Work from 14.08. until December. Digging for fiber optic cables. Experience required, basic or communicative knowledge of English. Two workers must have paving experience (pavers) as there are 18 km of paving in the project. At least half must have a category B+E driving licence. A car for travel is welcome. Rate 170 dkk/h gross, accommodation cost 5000 dkk/month for a single room. 50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "8 excavator operators – Denmark". Szukamy 8 operatorów koparek do Danii, Odense. Praca od 14.08. do grudnia. Kopanie pod kable światłowodowe. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Dwóch pracowników musi mieć doświadczenie w układaniu nawierzchni (brukarze), ponieważ w projekcie jest 18 km nawierzchni. Co najmniej połowa musi mieć prawo jazdy kategorii B+E. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “8 operatorów koparek – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 13
We are looking for 3 welders 135/136 to Denmark, Skagen. Work from 17.07. for a long period of time. Ship repairs and construction of new units in the shipyard. Experience required, basic or communicative knowledge of English. A car for travel is welcome. Rate 195 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day for a single room. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/1 or 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 welders 135/136- Skagen – Denmark". Szukamy 3 spawaczy 135/136 do Danii, Skagen. Praca od 17.07. na długi okres czasu. Remonty statków oraz budowy nowych jednostek w stoczni. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 spawaczy 135/136- Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 13
We are looking for 5 pipe fitters or plumbers for hydraulic pipes to Denmark, Skagen. Work from 17.07. for a long period of time. Ship repairs and construction of new units in the shipyard. Experience required, basic or communicative knowledge of English. A car for travel is welcome. Rate 195 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day for a single room. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/1 or 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "5 pipe fitters – Skagen – Denmark". Szukamy 5 monterów rur lub hydraulików do rur hydraulicznych do Danii, Skagen. Praca od 17.07. na długi okres czasu. Remonty statków oraz budowy nowych jednostek w stoczni. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “5 monterów rur- Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Skagen, Denmark
Jul, 13
We are looking for 6 hull fitters for Denmark, Skagen. Work from 17.07. for a long period of time. Ship repairs and construction of new units in the shipyard. Experience required, basic or communicative knowledge of English. A car for travel is welcome. Rate 195 dkk/h gross, accommodation cost 150 dkk/day for a single room. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. 4/1 or 4/2 or 5/2 or 6/2 rotations. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "6 hull fitters – Skagen – Denmark". Szukamy 6 monterów kadłubów do Danii, Skagen. Praca od 17.07. na długi okres czasu. Remonty statków oraz budowy nowych jednostek w stoczni. Wymagane doświadczenie, podstawowa lub komunikatywna znajomość języka angielskiego. Mile widziane auto na wyjazd. Stawka 195 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień za pokój pojedynczy. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/1 lub 4/2 lub 5/2 lub 6/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “6 monterów kadłubów- Skagen – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Faroe Islands, Denmark
Jul, 04
We are looking for 20 concrete workers – Denmark – Faroe Islands. Work from July for 1-3 years. Required experience, knowledge of drawings in one person per group, an additional advantage will be some knowledge of carpentry. Working in teams, one person as a leader. One person from the team must be able to communicate in English. Rate from 165 dkk/h gross (22.15 euro/h) – higher rate for foreman, accommodation cost 1750 dkk/month (the rest of the amount is paid by the company). The company pays for plane tickets, contributes to rent, heating, electricity and internet, diesel, roads, etc., everything related to transport. About 55 hours of work per week. Organized transport on site. The average salary after deducting the costs of accommodation will be about PLN 12,000 net per month. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks. Rotations 3 months/4 weeks. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "20 concrete workers – Faroe Islands". Szukamy 20 betoniarzy – Dania – Wyspy Owcze. Praca od lipca na 1-3 lata. Wymagane doświadczenie, znajomość rysunków u jednej osoby na grupę, dodatkowym atutem będzie trochę znajomości stolarki. Praca w zespołach, jedna osoba jako lider. Jedna osoba z zespołu musi znać komunikatywnie język angielski. Stawka od 165 dkk/h brutto (22,15 euro/godz.)- stawka dla brygadzisty wyższa, zakwaterowanie koszt 1750 dkk/miesiąc (resztę kwoty dopłaca firma). Firma płaci za bilety lotnicze, dokłada się do czynszu, ogrzewanie, prąd i internet, olej napędowy, drogi itp., wszystko związane z transportem. Tygodniowo ok 55 godzin pracy. Na miejscu zorganizowany transport. Średnie wynagrodzenie po odliczeniu kosztów zakwaterowania wyniesie ok 12.000 zł/mc netto. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie. Rotacje 3 miesiące/4 tygodnie. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “20 betoniarzy – Wyspy Owcze”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
Aalborg, Denmark
Jul, 04
We are looking for 3 steelfixers / concreter workers for Denmark, Aalborg. Work from 10.07. for a few months. Experience required, car for 3 people. The rate is 180 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steelfixers / concreter workers – Aalborg – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy / betoniarzy do Danii, Aalborg. Praca od 10.07. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie, auto na 3 osoby. Stawka 180 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy / betoniarzy – Aalborg – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.
near Vejen, Denmark
Jul, 04
We are looking for 2 employees for various jobs in Denmark, near Vejen. Work from 05.07, for a few weeks. Various jobs related to cleaning, painting, simple general construction work, employees must be flexible, independent, willing to work. Work 37 hours a week, fixed rate 170 dkk/h gross, accommodation cost 1050 dkk/week (single room). Employment by a Danish company on Danish terms, paid SH, Feriepenge, pension, tax refund, payslips every 2 weeks, payments in dkk. If you are interested, please send an e-mail to rekrutacja@findworker.pl, send your CV with a note in the subject "employees to Vejen. Szukamy 2 pracowników do różnych prac do Danii, koło Vejen. Praca od 05.07, na kilka tygodni. Różne prace związane ze sprzątaniem, malowaniem, proste prace ogólnobudowlane, pracownicy muszą być elastyczni, samodzielni, chętni do pracy. Praca po 37h tygodniowo, stawka stała 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień (pokój pojedynczy). Zatrudnienie przez firmę duńską na warunkach duńskich, płatne SH, Feriepenge, emerytalne, zwrot podatku, payslipy co 2 tygodnie, płatności w dkk. W razie zainteresowanie proszę o informację na maila rekrutacja@findworker.pl , przesłanie cv z dopiskiem w temacie ” pracownicy do Vejen. Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: “Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji”.
Vamdrup, Denmark
Jul, 03
We are looking for 1 car painter for Denmark, Vamdrup. Work from 10.07. for a longer period of time. Painting, removing dents and damage in cars. Required 5 years of experience in car painting, car for a trip, knowledge of English. The rate is 170 dkk/h gross, accommodation costs 150 dkk/day. 45 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, remuneration once a month. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 car paint – Denmark". Szukamy 1 lakiernika samochodowego do Danii, Vamdrup. Praca od 10.07. na dłuższy okres czasu. Lakierowanie, usuwanie wgnieceń i uszkodzeń w autach. Wymagane 5-letnie doświadczenie w lakiernictwie samochodowym, auto na wyjazd, znajomość języka angielskiego. Stawka 170 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 150 dkk/dzień. Tygodniowo 45 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, wynagrodzenie raz w miesiącu. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “1 lakiernik samochodowy – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania”. Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku  
Esbjerg, Denmark
Jun, 29
We are looking for 3-4 steelfixers for Denmark, Esbjerg. Work from 03.07. for a few months. Required experience. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 50-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 steelfixers Esbjerg – Denmark". Szukamy 3-4 zbrojarzy do Danii, Esbjerg. Praca od 03.07. na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 50-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy Esbjerg – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania” Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku
Hirtshals, Denmark
Jun, 27
We are looking for 4 industrial painters for Denmark, Hirtshals. Work from 03.07. for a longer period of time. The rate is 175 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-50 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "4 industrial painters – Denmark". Szukamy 4 malarzy przemysłowych do Danii, Hirtshals. Praca od 03.07. na dłuższy okres czasu. Stawka 175 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-50 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “4 malarzy przemysłowych – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania”. Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku
Copenhagen, Denmark
Jun, 26
We are looking for 3 steel fixers for Denmark, Copenhagen. Work from 28.06. for a longer period of time. Reinforcement/concrete works, etc. Experience required. The rate is 185 dkk/h gross, accommodation costs 1050 dkk/week. 45-55 working hours per week. Employment by a Danish company on Danish terms, payslip every 2 weeks, company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 4/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "3 fixers Copenhagen – Denmark". Szukamy 3 zbrojarzy do Danii, Kopenhaga. Praca od 28.06. na dłuższy okres czasu. Prace zbrojarskie/betoniarskie itd. Wymagane doświadczenie. Stawka 185 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 1050 dkk/tydzień. Tygodniowo 45-55 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, payslip co 2 tygodnie, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 4/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: “3 zbrojarzy Kopenhaga – Dania”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania”. Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku  
Skane, Sweden
Jun, 26
We are looking for 2 welders 135/136 – Sweden, Skane. Work from 03.07 for a few months. Required experience and communicative knowledge of English. The rate is 240 sec/h gross. Employees start their day at 07:00 from the headquarters in Bromölla and then drive to their workplace. Weekly working time is 50 hours. Paid accommodation cost 200sek per day (single room). If the accommodation is more than a 10-minute walk from work, the company provides a car for employees at the expense of the company, employees pay for fuel. Payments once a month, on the 25th of each month. Employment by a Swedish company on Swedish terms. If you are interested, please contact me or add an additional CV to rekrutacja@findworker.pl with the note "2 welders 135/136-Sweden". Szukamy 2 spawaczy 135/136 – Szwecja, Skania. Praca od 03.07 na kilka miesięcy. Wymagane doświadczenie oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego. Stawka 240 sek/h brutto. Pracownicy rozpoczynają dzień o godzinie 07:00 z siedziby głównej w Bromölla, a następnie jadą do miejsca pracy. Tygodniowy czas pracy to 50h. Płatne zakwaterowanie koszt 200 sek dziennie (pokój pojedynczy). Jeśli zakwaterowanie jest oddalone od pracy o więcej niż 10 minut spacerem, firma zapewnia samochód dla pracowników na koszt firmy, pracownicy płacą za paliwo. Płatności raz w miesiącu, 25. każdego miesiąca. Zatrudnienie przez firmę szwedzką na warunkach szwedzkich. W razie zainteresowania proszę o kontakt lub dodatkowe cv na adres rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem “2 spawaczy 135/136-Szwecja”. Jest to oferta pracy tymczasowej wg norm UE. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodać wiadomość dodatkową do nas: “Zgadzam się na moje dane dla przyszłego i potencjalnego rozwiązania”. Co kilka dni przesyłamy na findworker.pl nowe powiadomienia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy prace w firmach zlecone na prace budowlane, stoczniowe i fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i polub Lubię to, aby włączyć nowe oferty na swoim facebooku
Græsted, Denmark
Jun, 14
We are looking for 1 cnc operator for Denmark, Græsted. Work from now on for a longer period of time. Working with the SCM Rekord CNC machine, working with plastics for laboratories and machines. 5 years of experience required, experience in designing in 2D autocad. Knowledge of English, driving license, a car is welcome. The rate is 180 dkk/h gross, after 3 months the rate is 200 dkk/h gross, accommodation costs 5000 dkk/month per room. Weekly 50-55-60 working hours. Employment by a Danish company on Danish terms, the company pays Feriepenge and SH, pension, tax refund next year. Rotations 5-6-7/2. If you are interested, please send your application to the email address rekrutacja@findworker.pl with a note in the subject line: "1 cnc operator – Denmark". Szukamy 1 operatora cnc do Danii, Græsted. Praca od teraz na dłuższy okres czasu. Praca z maszyną CNC SCM Rekord, praca z tworzywami sztucznymi do laboratoriów i maszyn. Wymagane 5 letnie doświadczenie, doświadczenia w projektowaniu w autocad 2D. Znajomość języka angielskiego, prawo jazdy, mile widziane auto. Stawka 180 dkk/h brutto, po 3 miesiącach stawka 200 dkk/h brutto, zakwaterowanie koszt 5000 dkk/mc za pokój. Tygodniowo 50-55-60 godzin pracy. Zatrudnienie przez duńską firmę na warunkach duńskich, firma opłaca Feriepenge i SH, emerytalne, w przyszłym roku zwrot podatku. Rotacje 5-6-7/2. Osoby zainteresowane proszę o podesłanie aplikacji na adres email rekrutacja@findworker.pl z dopiskiem w temacie: "1 operatora cnc – Dania". Jest to oferta pracy tymczasowej wg przepisów EU. Agencja Pośrednictwa Pracy nr 12588, Daniel Jurkiewicz Proszę dodaj do wiadomości wysłanej do nas notę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych dla obecnej i przyszłych rekrutacji". Co kilka dni zamieszczamy na findworker.pl nowe ogłoszenia dotyczące pracy dla pracowników z Polski w firmach skandynawskich w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji oraz w Holandii, Niemczech i Belgii. Oferty pracy w firmach zagranicznych na prace budowlane, stoczniowe i prace fizyczne w gospodarstwach rolnych. Wejdź na findworker.pl i naciśnij Lubię to, aby widzieć nowe oferty na swoim facebooku.

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email Notifications

Email notifications will be sent to you Subscribe

 

Custom RSS Feed

Your personalized RSS Feed is below, copy the address to your RSS reader. Subscribe